มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน "มัธยมน่านเกมส์" ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
KreetaSystems

ลำดับ รายการ ประเภท รุ่นอายุ ชื่อ - สกุล โรงเรียน ขนาดโรงเรียน สถิติ เหรียญ
1 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณิกา แซ่โซ้ง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ 14.05.69 ทอง
2 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยรัตน์ พรมไชยวงค์ แม่จริม เล็ก 14.07.60 เงิน
3 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภคพร แก้วศรีขาว สันติสุขพิทยาคม กลาง 14.20.51 ทองแดง
4 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงคณิตา ฤทธิ์วิไล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 8.16 ทอง
5 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาว ธมลพรรณ ทิศหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 7.58 เงิน
6 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 7.48 ทองแดง
7 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 7.87 ทอง
8 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนงค์นาถ ร่มเย็น พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ 7.68 เงิน
9 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 7.58 ทองแดง
10 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรภัทร์ มณีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 4.38 ทอง
11 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.มณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 4.22 เงิน
12 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเบญญาภา ติ๊บปะละวงศ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 4.22 ทองแดง
13 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรวัส อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก 27.13 ทอง
14 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 25.57 เงิน
15 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคพิพัทธ์ รองศักดิ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 25.30 ทองแดง
16 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 33.95 ทอง
17 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธนดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 32.04 เงิน
18 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่ 31.32 ทองแดง
19 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่ 02.43.15 ทอง
20 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่ 02.46.69 เงิน
21 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุธิมา นพรัตนบุญ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง 03.05.21 ทองแดง
22 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย สุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 02.10.32 ทอง
23 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธีรศักดิ์ ปะทิ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 02.11.30 เงิน
24 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สถาพรจิต น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ 02.13.41 ทองแดง
25 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่ 02.58.15 ทอง
26 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัญฉรา ดวงพันธุ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 03.01.83 เงิน
27 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณิกา แซ่โซ้ง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ 03.02.17 ทองแดง
28 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง 02.15.94 ทอง
29 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทธ์ จันทุม สตรีศรีน่าน ใหญ่ 02.17.27 เงิน
30 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 02.17.63 ทองแดง
31 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 4.54 ทอง
32 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาว บุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 4.47 เงิน
33 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 4.16 ทองแดง
34 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาภัค เรืองฤทธิ์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 4.50 ทอง
35 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 4.50 เงิน
36 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่ 4.14 ทองแดง
37 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพล ทิพย์ลุ้ย นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 36.40 ทอง
38 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง 32.40 เงิน
39 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุภัทรชัย ต๊ะนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 32.18 ทองแดง
40 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฎี แม่จริม เล็ก 42.03 ทอง
41 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายอัครพนธ์ ผาบสละ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 41.53 เงิน
42 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายธนชา สุวรรณสังข์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก 39.70 ทองแดง
43 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอนุธิดา ทัพธานี มัธยมป่ากลาง กลาง 8.18 ทอง
44 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกันย์สินี วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ 7.91 เงิน
45 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชณัฐธิดา เชื้อไชย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 7.69 ทองแดง
46 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 27.41 ทอง
47 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่ 28.12 เงิน
48 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.เขมิกา มาระวัง สา ใหญ่ 28.77 ทองแดง
49 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล ไชยวงค์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 5.67 ทอง
50 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 5.53 เงิน
51 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 5.52 ทองแดง
52 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก 6.12 ทอง
53 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 6.09 เงิน
54 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่ 5.84 ทองแดง
55 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสิรภัทร อินตา แม่จริม เล็ก 31.24 ทอง
56 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายบูรพา บุญพูล สตรีศรีน่าน ใหญ่ 30.89 เงิน
57 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัฐภูมิ หาญกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 30.43 ทองแดง
58 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูร กะรัตน์ ปัว ใหญ่ 25.28 ทอง
59 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ พรมตาแก้ว สา ใหญ่ 25.31 เงิน
60 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทิวัส นาวัลย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 25.35 ทองแดง
61 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 28.05 ทอง
62 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง ด.ญ.ธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 28.08 เงิน
63 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเมธาวี ผาทอง ปัว ใหญ่ 28.78 ทองแดง
64 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 22.78 ทอง
65 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัชพงศ์ คันทะมูล เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 23.47 เงิน
66 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายฐิตินันท์ ซาวเจริญ สตรีศรีน่าน ใหญ่ 24.47 ทองแดง
67 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 25.51 ทอง
68 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกนกอร กองทูล น่านนคร เล็ก 28.26 เงิน
69 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่ 28.71 ทองแดง
70 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 21.82 ทอง
71 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 23.22 เงิน
72 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง 23.45 ทองแดง
73 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่ 1.06.48 ทอง
74 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ชลธิชา สิงห์ทอง สา ใหญ่ 1.09.75 เงิน
75 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรณิชา พรายแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 1.12.53 ทองแดง
76 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ก้อเกียรติ มุ่งหมายผล เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 59.27 ทอง
77 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนาธิป ยอดสาร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 59.66 เงิน
78 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัทธพงศ์ ศิลป์ท้าว มัธยมป่ากลาง กลาง 1.00.35 ทองแดง
79 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่ 1.06.14 ทอง
80 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 1.09.03 เงิน
81 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาว ภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 1.09.75 ทองแดง
82 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย ธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 54.60 ทอง
83 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่ 55.42 เงิน
84 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนศักดิ์ กุลคง น่านคริสเตียนศึกษา กลาง 56.62 ทองแดง
85 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมน สุโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 1.07.37 ทอง
86 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 1.08.71 เงิน
87 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่ 1.09.30 ทองแดง
88 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 53.29 ทอง
89 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่ 55.07 เงิน
90 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 55.62 ทองแดง
91 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยรัตน์ พรมไชยวงค์ แม่จริม เล็ก 6.14.90 ทอง
92 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาพัชร ยศอาลัย ปัว ใหญ่ 6.33.15 เงิน
93 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณิกา แซ่โซ้ง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ 6.46.51 ทองแดง
94 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย ใหญ่ 4.34.61 ทอง
95 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรวัฒน์ มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 4.35.55 เงิน
96 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 5.03.71 ทองแดง
97 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
98 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐภัทร์ ขันชุมพู ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
99 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรภัทร์ มณีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
100 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศิรินาฏ จิณะไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 53.47 ทอง
101 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่ เงิน
102 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิชญาภา จันทร์ตรี ปัว ใหญ่ เงิน
103 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงผกามาศ คำพา ปัว ใหญ่ เงิน
104 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเก้าสิริ ธีรสุนทรานันท์ ปัว ใหญ่ 55.82 เงิน
105 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญภรณีนิภา จันต๊ะ สา ใหญ่ ทองแดง
106 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.เขมิกา มาระวัง สา ใหญ่ ทองแดง
107 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.เนตรชนก อุดนัน สา ใหญ่ ทองแดง
108 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ชลธิชา สิงห์ทอง สา ใหญ่ 56.97 ทองแดง
109 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูร กะรัตน์ ปัว ใหญ่ ทอง
110 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ อินทำ ปัว ใหญ่ ทอง
111 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุวิชญ์ คูจะนา ปัว ใหญ่ ทอง
112 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณราช คำคง ปัว ใหญ่ ทอง
113 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสาริน คำพับ ปัว ใหญ่ 49.07 ทอง
114 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ พรมตาแก้ว สา ใหญ่ เงิน
115 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุภัทร คำสุหล้า สา ใหญ่ เงิน
116 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภสันณ์ บัติปัน สา ใหญ่ เงิน
117 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง สา ใหญ่ 49.43 เงิน
118 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธิติ รัตนธนิยกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
119 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพันธ์ปิติ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
120 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทิวัส นาวัลย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
121 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภนิวุฒิ นิลคง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 49.81 ทองแดง
122 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภาคินี มีบุญ ปัว ใหญ่ ทอง
123 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่ ทอง
124 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่ ทอง
125 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเมธาวี ผาทอง ปัว ใหญ่ 54.73 ทอง
126 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
127 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
128 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธ์ ใจทิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
129 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุฑามาศ ทานันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 55.13 เงิน
130 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลวรรณ หวั่นท๊อก สา ใหญ่ ทองแดง
131 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภานัน จันทร์ทอง สา ใหญ่ ทองแดง
132 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปรียานันทร์ ธัญญะ สา ใหญ่ ทองแดง
133 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่ 56.10 ทองแดง
134 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายศิริศักดิ์ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
135 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติภพ อินตะกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
136 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
137 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 45.31 ทอง
138 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล หิรัญมณีกุล น่านนคร เล็ก เงิน
139 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ จันไชยยศ น่านนคร เล็ก เงิน
140 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิภาณ กุณพันธ์ น่านนคร เล็ก เงิน
141 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรวิทย์ ขัติยะ น่านนคร เล็ก 47.14 เงิน
142 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ ศรีคำภา สตรีศรีน่าน ใหญ่ ทองแดง
143 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายฐิตินันท์ ซาวเจริญ สตรีศรีน่าน ใหญ่ ทองแดง
144 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แซ่ลี สตรีศรีน่าน ใหญ่ ทองแดง
145 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐพงษ์ ธรรมวงค์ สตรีศรีน่าน ใหญ่ 47.54 ทองแดง
146 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
147 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมน สุโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
148 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปนัฐดา ฟ้ากลาง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
149 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 53.41 ทอง
150 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่ เงิน
151 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่ เงิน
152 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่ เงิน
153 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่ 55.36 เงิน
154 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก ทองแดง
155 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรืองของ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก ทองแดง
156 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา มังวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก ทองแดง
157 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 56.18 ทองแดง
158 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทอง
159 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิริอรรถ สีกาวี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทอง
160 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทอง
161 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ ยะติ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 44.66 ทอง
162 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก เงิน
163 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายถิระวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก เงิน
164 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก เงิน
165 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 45.67 เงิน
166 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกรณ์ หาทรัพย์ สันติสุขพิทยาคม กลาง ทองแดง
167 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุเดช ทะปิม สันติสุขพิทยาคม กลาง ทองแดง
168 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติชัย พองคำ สันติสุขพิทยาคม กลาง ทองแดง
169 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง 46.83 ทองแดง
170 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นาย วีรวัฒน์ มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 17.44.00 ทอง
171 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง 18.55.94 เงิน
172 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว มัธยมป่ากลาง กลาง 19.15.15 ทองแดง
173 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล ไชยวงค์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 11.57 ทอง
174 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 10.93 เงิน
175 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 10.87 ทองแดง
176 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 12.30 ทอง
177 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 11.85 เงิน
178 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 11.80 ทองแดง
179 203/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.มณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 1.30 ทอง
180 203/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรรัตน์ ไตรจินดา ปัว ใหญ่ 1.27 เงิน
181 203/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราพัชร อรุณกาญจน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 1.24 ทองแดง
182 203/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปรียานันทร์ ธัญญะ สา ใหญ่ 1.39 ทอง
183 203/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภรัตน์ พลอยเลิศ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 1.36 เงิน
184 203/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่ 1.30 ทองแดง
185 203/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 1.40 ทอง
186 203/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันทร์ มะโนชัย สา ใหญ่ 1.32 เงิน
187 203/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเบญจพร อภัยรุณ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ 1.29 ทองแดง
188 204/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิภาวี คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง 22.07 ทอง
189 204/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวญาณิศา มังกิตต๊ะ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ 19.62 เงิน
190 204/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาว มนัสนันท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 17.47 ทองแดง
191 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกิติยา เกตุ้ย แม่จริม เล็ก 31.27 ทอง
192 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาลักษณ์ ชาววงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 29.04 เงิน
193 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง น.ส.ปุณยวีร์ แซ่เฮ้อ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 25.40 ทองแดง
194 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย ใหญ่ ทอง
195 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย ใหญ่ ทอง
196 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่ 08.48.86 ทอง
197 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงประภาสิริ มีบุญ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก เงิน
198 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก เงิน
199 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก 09.46.41 เงิน
200 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนุจิรา แซ่ท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
201 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชาภัทร ท้าวธนกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
202 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรปวีณ์ กาญจนเรืองวัฒน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 09.49.34 ทองแดง
203 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย อัมรินทร์ ธิเขียว เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ ทอง
204 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย สุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 06.59.11 ทอง
205 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย ธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ ทอง
206 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติภพ คำแคว่น น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ เงิน
207 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรณัฐ แซ่ว่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ เงิน
208 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สถาพรจิต น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ 07.06.41 เงิน
209 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก ทองแดง
210 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเศฎฐวุฒิ สุทธโลก แม่จริม เล็ก ทองแดง
211 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชโยม ปักษากนก แม่จริม เล็ก 07.11.11 ทองแดง
212 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนฤภร ท้าวคาม น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ ทอง
213 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญารัตน์ พงศาวิภารัตน์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ ทอง
214 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณิกา แซ่โซ้ง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ 08.48.63 ทอง
215 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่ เงิน
216 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่ เงิน
217 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาพัชร ยศอาลัย ปัว ใหญ่ 09.03.68 เงิน
218 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรกานต์ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง ทองแดง
219 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรพรรณ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง ทองแดง
220 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญธิดา หอมดอก ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 09.26.29 ทองแดง
221 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพลเทพ จารุภคสันติ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ ทอง
222 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ 07.04.28 ทอง
223 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภูวิพัฒน์ สุมทุม น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ ทอง
224 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
225 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพันธ์ ศรีมีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
226 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 07.05.94 เงิน
227 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ น้ำตอง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก ทองแดง
228 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกีรติ วันเพ็ญ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 07.07.23 ทองแดง
229 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิวัติ โยเฮือง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก ทองแดง
230 217/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจษฎา เมืองแก่น เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 1.39 ทอง
231 217/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.วีรวัฒ์ ลัมวุฒิ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 1.39 เงิน
232 217/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ภูมิพัฒน์ ศรีคำ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 1.36 ทองแดง
233 217/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิจ โนพรวน ปัว ใหญ่ 1.70 ทอง
234 217/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวีวัฒน์ สมบัติปัน สา ใหญ่ 1.62 เงิน
235 217/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 1.56 ทองแดง
236 217/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 1.64 ทอง
237 217/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายนรากรณ์ พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ 1.61 เงิน
238 217/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายขรรค์ชัย หิปินะ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 1.46 ทองแดง
239 218 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา จุลคีรี บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 5.31 ทอง
240 218 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพันธ์ปิติ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 5.26 เงิน
241 218 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอลงกรณ์ กลิ่นจันทร์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก 4.81 ทองแดง
242 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสิรภัทร อินตา แม่จริม เล็ก 11.25 ทอง
243 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวชิรวิทย์ ภาโท ปัว ใหญ่ 10.55 เงิน
244 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจตุรภัทร ฆ้องเดช ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 9.97 ทองแดง
245 220/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง น.ส.รุ่งทิวา ตามปัญญา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 22.45 ทอง
246 220/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอ้อมทิพย์ ปันทองมา สันติสุขพิทยาคม กลาง 21.61 เงิน
247 220/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาว ธมลพรรณ ทิศหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 20.93 ทองแดง
248 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 25.53 ทอง
249 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 24.70 เงิน
250 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 23.46 ทองแดง
251 227/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 9.59 ทอง
252 227/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 8.74 เงิน
253 227/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 8.53 ทองแดง
254 227/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 9.15 ทอง
255 227/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐวรรณ พ่วงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 8.74 เงิน
256 227/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันทร์ มะโนชัย สา ใหญ่ 8.71 ทองแดง
257 228 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.วราภรณ์ พรหมจินดา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 24.73 ทอง
258 228 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอนุธิดา ทัพธานี มัธยมป่ากลาง กลาง 22.88 เงิน
259 228 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชณัฐธิดา เชื้อไชย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 18.97 ทองแดง
260 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษกร ศิริกันไชย สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 11.18 ทอง
261 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเทพรังสรรค์ อองดา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 10.75 เงิน
262 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนตรี กอกัน ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ 10.47 ทองแดง
263 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธนดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ 11.79 ทอง
264 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายวีระพงษ์ รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 11.77 เงิน
265 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 11.01 ทองแดง
266 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
267 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐภัทร์ ขันชุมพู ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
268 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศิรินาฏ จิณะไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
269 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรณิชา พรายแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 02.41.19 ทอง
270 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่ 02.43.39 เงิน
271 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิชญาภา จันทร์ตรี ปัว ใหญ่ เงิน
272 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชญานิษฐ์ อินทะรังษี ปัว ใหญ่ เงิน
273 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเก้าสิริ ธีรสุนทรานันท์ ปัว ใหญ่ เงิน
274 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ภรณีนิภา จันต๊ะ สา ใหญ่ 02.46.39 ทองแดง
275 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.เขมิกา มาระวัง สา ใหญ่ ทองแดง
276 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.เนตรชนก อุดนัน สา ใหญ่ ทองแดง
277 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ชลธิชา สิงห์ทอง สา ใหญ่ ทองแดง
278 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชิษณุชา จาตุประยูร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
279 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพล บัวอิ่น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
280 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนาธิป ยอดสาร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 02.19.63 ทอง
281 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชินวัฒน์ ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
282 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัชภูมิ จิตมะโน ตาลชุมพิทยาคม เล็ก เงิน
283 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชนะชัย เสหเวช ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 02.23.93 เงิน
284 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐภูมิ โยธา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก เงิน
285 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภณัฐ หมื่นคำเรือง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก เงิน
286 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูร กะรัตน์ ปัว ใหญ่ ทองแดง
287 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุวิชญ์ คูจะนา ปัว ใหญ่ 02.25.30 ทองแดง
288 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณราช คำคง ปัว ใหญ่ ทองแดง
289 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสาริน คำพับ ปัว ใหญ่ ทองแดง
290 232 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่ 05.50.57 ทอง
291 232 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่ 05.53.31 เงิน
292 232 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนีรนุช ไชยเลิศ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 07.32.29 ทองแดง
293 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สถาพรจิต น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ 04.54.10 ทอง
294 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 04.58.25 เงิน
295 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ แซ่ลี มัธยมป่ากลาง กลาง 05.01.10 ทองแดง
296 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 12.07 ทอง
297 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่ 13.41 เงิน
298 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่ 13.42 ทองแดง
299 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 10.54 ทอง
300 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 10.87 เงิน
301 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ วาสนา สา ใหญ่ 11.13 ทองแดง
302 236 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปริชาด ศรีสุข เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ 12.94 ทอง
303 236 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 12.99 เงิน
304 236 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง ด.ญ.ธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก 13.58 ทองแดง
305 237 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 10.98 ทอง
306 237 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ จันไชยยศ น่านนคร เล็ก 11.45 เงิน
307 237 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปรวัฒน์ นอบนบ ทุ่งช้าง กลาง 11.67 ทองแดง
308 238 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 12.78 ทอง
309 238 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่ 13.19 เงิน
310 238 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.เขมิกา มาระวัง สา ใหญ่ 13.47 ทองแดง
311 239 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูร กะรัตน์ ปัว ใหญ่ 11.98 ทอง
312 239 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ พรมตาแก้ว สา ใหญ่ 12.01 เงิน
313 239 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชินวัฒน์ ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 12.0 ทองแดง
314 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย ใหญ่ ทอง
315 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย ใหญ่ ทอง
316 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่ ทอง
317 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิริยาภรณ์ บุษราคัม นาน้อย ใหญ่ 4.42.63 ทอง
318 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่ 4.47.14 เงิน
319 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่ เงิน
320 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภาคินี มีบุญ ปัว ใหญ่ เงิน
321 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่ เงิน
322 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
323 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุจิรา คำวัง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
324 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุชานันท์ ไคร้มูล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
325 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 5.01.58 ทองแดง
326 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
327 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธีรศักดิ์ ปะทิ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
328 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติภพ อินตะกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
329 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 3.41.36 ทอง
330 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ ศรีคำภา สตรีศรีน่าน ใหญ่ 3.51.74 เงิน
331 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรวิชญ์ อินธิยา สตรีศรีน่าน ใหญ่ เงิน
332 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แซ่ลี สตรีศรีน่าน ใหญ่ เงิน
333 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐพงษ์ ธรรมวงค์ สตรีศรีน่าน ใหญ่ เงิน
334 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชโยดม สุวรรณา ปัว ใหญ่ 3.52.14 ทองแดง
335 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่ ทองแดง
336 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่ ทองแดง
337 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่ ทองแดง
338 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
339 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมน สุโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
340 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 4.41.48 ทอง
341 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปนัฐดา ฟ้ากลาง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
342 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่ เงิน
343 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่ เงิน
344 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาพัชร ยศอาลัย ปัว ใหญ่ 4.45.69 เงิน
345 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชญาภา พรหมรักษ์ ปัว ใหญ่ เงิน
346 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่ ทองแดง
347 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่ ทองแดง
348 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่ ทองแดง
349 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันทร์ มะโนไชย สา ใหญ่ 4.49.25 ทองแดง
350 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
351 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
352 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 3.42.14 ทอง
353 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
354 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่ เงิน
355 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่ 3.44.69 เงิน
356 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกวิน ต่างใจ สา ใหญ่ เงิน
357 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่ เงิน
358 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่ ทองแดง
359 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่ ทองแดง
360 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงศ์ ปัว ใหญ่ 3.45.42 ทองแดง
361 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริรัตน์ ปัว ใหญ่ ทองแดง
362 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่ 4.49.36 ทอง
363 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิชญาภา จันทร์ตรี ปัว ใหญ่ ทอง
364 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเก้าสิริ ธีรสุนทรานันท์ ปัว ใหญ่ ทอง
365 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชญานิษฐ์ อินทะรังษี ปัว ใหญ่ ทอง
366 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ศรัญญา สมใจ สา ใหญ่ เงิน
367 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.เขมิกา มาระวัง สา ใหญ่ เงิน
368 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.เนตรชนก อุดนัน สา ใหญ่ 5.00.00 เงิน
369 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ชลธิชา สิงห์ทอง สา ใหญ่ เงิน
370 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรภัทร์ มณีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 5.15.45 ทองแดง
371 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภณิตา สุโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
372 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรณิชา พรายแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
373 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรสุดา ธรรมสอน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
374 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยศพล อิ่นดำ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ ทอง
375 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรพิพัฒน์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ ทอง
376 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องเกียรติ มุ่งหมายผล เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ 4.05.78 ทอง
377 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณินทร์ แก้มสาน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ ทอง
378 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพเกล้า สิงธนะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง เงิน
379 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายครองตระกูล จำปา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 4.09.36 เงิน
380 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรพงษ์ สลีอ่อน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง เงิน
381 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรวิสุต ซอระสี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง เงิน
382 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ยุทธการ เขมโสภาวัฒน์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง 4.13.46 ทองแดง
383 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.สรวิศ สมภารวงค์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง ทองแดง
384 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.สถิตคุณ พุทธิแจ่ม น่านคริสเตียนศึกษา กลาง ทองแดง
385 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.กิตติพล มะโนปีน น่านคริสเตียนศึกษา กลาง ทองแดง
 มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 0857066925 Facebook Line User Online
Today : 29 | Total : 84,259 | Online : 2