มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
KreetaSystems

ลำดับ รายการ ประเภท รุ่นอายุ ชื่อ - สกุล โรงเรียน ขนาดโรงเรียน สถิติ เหรียญ
1 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 9.09 ทอง
2 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ ปัว ใหญ่ 8.22 เงิน
3 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุจิภรณ์ กองบุญเรือง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก 7.83 ทองแดง
4 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรัมภา คำหว่าง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 8.83 ทอง
5 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรพิมล ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง 8.50 เงิน
6 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภสร มโนวงค์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก 8.17 ทองแดง
7 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่ 4.30 ทอง
8 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 4.21 เงิน
9 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่ 3.99 ทองแดง
10 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย ธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก 28.94 ทอง
11 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีระพงษ์ ยอดปา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก 28.72 เงิน
12 103 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร มณีรัตน์ น่านนคร เล็ก 27.72 ทองแดง
13 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายพงศธร งามสง่า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 35.49 ทอง
14 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายพีรณัฐ ทิพย์ลุ้ย นาหมื่นพิทยาคม กลาง 33.99 เงิน
15 103 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอธิวัฒน์ จันคำยา น่านนคร เล็ก 30.31 ทองแดง
16 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญหทัย พรมปา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก 2.45.28 ทอง
17 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยธิดา ปาหล้า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 2.49.82 เงิน
18 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก 2.51.82 ทองแดง
19 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพันธวัช จิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 2.12.38 ทอง
20 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 2.14.99 เงิน
21 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก 2.15.30 ทองแดง
22 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง 2.52.05 ทอง
23 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคภิบูรณ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 3.01.84 เงิน
24 112 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาภรณ์ ยะถา นาน้อย กลาง 3.02.37 ทองแดง
25 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีระวิทย์ แสงดอก ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 2.12.21 ทอง
26 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไตรภพ ดาษดื่น นาน้อย กลาง 2.13.80 เงิน
27 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง 2.14.50 ทองแดง
28 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 1.70 ทอง
29 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร มวลชัย แม่จริม เล็ก 1.65 เงิน
30 114 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 1.65 ทองแดง
31 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก 1.95 ทอง
32 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายชญานนท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม กลาง 1.75 เงิน
33 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่ 1.70 ทองแดง
34 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเขมินทร์ทา บุญหล้า ทุ่งช้าง กลาง 4.18 ทอง
35 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธวัลยา ตายา มัธยมป่ากลาง กลาง 4.10 เงิน
36 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่ 4.09 ทองแดง
37 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง 4.53 ทอง
38 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง 4.46 เงิน
39 115 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาววาสนา เครือแสง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก 4.16 ทองแดง
40 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีระพงษ์ ยอดปา ยาบหัวนาวิทยา เล็ก 37.62 ทอง
41 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 36.58 เงิน
42 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ คำแดง สารธรรมวิทยาคาร เล็ก 34.35 ทองแดง
43 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่ 44.03 ทอง
44 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายพิชิตพล ดวงใย แม่จริม เล็ก 43.53 เงิน
45 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายรเณศ อินนะใจ นาน้อย กลาง 38.35 ทองแดง
46 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 8.40 ทอง
47 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธมลวรรณ ทิศหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก 7.52 เงิน
48 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 7.30 ทองแดง
49 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง 28.77 ทอง
50 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่ 29.88 เงิน
51 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา พรมคำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 30.13 ทองแดง
52 131 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวราตรี แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 130 ทอง
53 131 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิมลสิริ ขุลิลัง ปัว ใหญ่ 1.30 เงิน
54 131 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเบญจพร อภัยรุณ ศรีนครน่าน เล็ก 1.20 ทองแดง
55 131 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็ก 1.20 ทองแดง
56 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง 1.40 ทอง
57 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิวรรณ ไชยนันต๊ะ สา ใหญ่ 1.30 เงิน
58 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 1.30 เงิน
59 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 6.79 ทอง
60 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์ ยาบหัวนาวิทยา เล็ก 5.70 เงิน
61 132 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก 5.69 ทองแดง
62 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก 6.62 ทอง
63 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก 6.43 เงิน
64 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัตร พิมเสน พระธาตุพิทยาคม เล็ก 5.82 ทองแดง
65 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 30.39 ทอง
66 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชาฤทธิ์ มาอิ่น เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก 26.42 เงิน
67 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ปิยะณัฐ สืบพันธ์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง 26.03 ทองแดง
68 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 23.20 ทอง
69 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 23.71 เงิน
70 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 24.31 ทองแดง
71 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่ 29.16 ทอง
72 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่ 31.08 เงิน
73 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 31.33 ทองแดง
74 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 22.12 ทอง
75 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก 23.23 เงิน
76 136 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ละม่อม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 23.48 ทองแดง
77 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 28.12 ทอง
78 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์ สา ใหญ่ 28.53 เงิน
79 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง 28.77 ทองแดง
80 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่ 22.69 ทอง
81 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย ยะแสง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 22.90 เงิน
82 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 23.00 ทองแดง
83 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอารยา จันทร์น้ำสระ นาน้อย กลาง 1.09.20 ทอง
84 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่ 1.10.34 เงิน
85 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง 1.12.27 ทองแดง
86 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีระพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็ก 58.05 ทอง
87 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่ 58.65 เงิน
88 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกฤต การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 58.85 ทองแดง
89 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่ 1.08.35 ทอง
90 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 1.09.66 เงิน
91 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่ 1.10.16 ทองแดง
92 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพัฒน์ สิทธิโยช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก 54.48 ทอง
93 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่ 54.65 เงิน
94 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 55.78 ทองแดง
95 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 1.05.63 ทอง
96 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 1.06.88 เงิน
97 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชานันท์ ปานต๊ะระษี นาน้อย กลาง 1.12.67 ทองแดง
98 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศสรัล กันทะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 53.33 ทอง
99 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุชา แก้วพวง นาหมื่นพิทยาคม กลาง 54.42 เงิน
100 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่ 54.66 ทองแดง
101 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง 6.24.83 ทอง
102 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคย์พิบูล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 6.31.11 เงิน
103 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิราวรรณ ชาวยอง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก 6.47.96 ทองแดง
104 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย กลาง 4.44.04 ทอง
105 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีระวิทย์ แสงดอก ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 4.46.06 เงิน
106 146 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกษิติ์เดช ใจกระจ่าง เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก 4.48.02 ทองแดง
107 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
108 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
109 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิจิตรา นาคศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
110 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 56.49 ทอง
111 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม กลาง เงิน
112 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม กลาง เงิน
113 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง เงิน
114 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล นาหมื่นพิทยาคม กลาง 57.68 เงิน
115 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนลพรรณ มหาวงศนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทองแดง
116 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐชา วณาลักษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทองแดง
117 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนิชาภัทร ภูปาน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทองแดง
118 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 58.48 ทองแดง
119 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 47.88 ทอง
120 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
121 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
122 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพฤกษ ศรีละครเลิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
123 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ เงิน
124 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ เงิน
125 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกร การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ เงิน
126 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกฤต การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 48.52 เงิน
127 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย พีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
128 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 49.34 ทองแดง
129 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ธีรภัทร์ คำพล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
130 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
131 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่ ทอง
132 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่ ทอง
133 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่ 55.08 ทอง
134 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปวีณา กันศรี ปัว ใหญ่ ทอง
135 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่ 57.20 เงิน
136 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่ เงิน
137 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่ เงิน
138 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่ เงิน
139 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง ทองแดง
140 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัญฉรา ดวงพันธ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง ทองแดง
141 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอรพรรณ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง ทองแดง
142 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรกานต์ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 58.49 ทองแดง
143 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก ทอง
144 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร กับปัญญา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 45.81 ทอง
145 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก ทอง
146 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายถิรวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก ทอง
147 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนฤเมศ คำมงคล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก ทอง
148 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก ทอง
149 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 46.72 เงิน
150 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ คำเรือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
151 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
152 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์สรรค์ ลุนธิระวงค์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
153 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ละม่อม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 47.11 ทองแดง
154 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
155 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนาธิป รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
156 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
157 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง ทอง
158 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาว นันทัชพร ยอดยา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 54.17 ทอง
159 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณราย ชัยมงคล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง ทอง
160 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง ทอง
161 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 55.15 เงิน
162 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวลักษมณ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
163 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติกาล ทองนิล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
164 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
165 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง ทองแดง
166 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม กลาง ทองแดง
167 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม กลาง ทองแดง
168 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม กลาง 55.35 ทองแดง
169 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัชตะ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 44.31 ทอง
170 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชัย ป้องแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
171 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย ยะแสง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
172 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอรรถพงษ์ คงคาใส ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
173 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐวัฒน์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่ เงิน
174 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่ เงิน
175 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่ 44.99 เงิน
176 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิตติ์ ถาคำ สา ใหญ่ เงิน
177 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 46.97 ทองแดง
178 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุวิจักษณ์ สุริยะกอง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
179 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนุรักษ์ จิตอารีย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
180 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธเนศพล หาป้อง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
181 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีระวิทย์ แสงดอก ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 19.39.24 ทอง
182 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง 19.41.50 เงิน
183 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายแสง แซ่โซ้ง แม่จริม เล็ก 19.43.89 ทองแดง
184 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย พัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก 11.43 ทอง
185 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 11.39 เงิน
186 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์ ยาบหัวนาวิทยา เล็ก 11.28 ทองแดง
187 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพันธ์ ขัติปัญญา แม่จริม เล็ก 13.18 ทอง
188 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพุฒิเมธ ตาวันดี สตรีศรีน่าน ใหญ่ 12.67 เงิน
189 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชนม์ บุญยวง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 12.44 ทองแดง
190 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกันยาลักษณ์ ซาววงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 25.70 ทอง
191 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณิชา เมืองปัญญา นาหมื่นพิทยาคม กลาง 23.69 เงิน
192 203 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกิติยา เกตุ้ย แม่จริม เล็ก 22.48 ทองแดง
193 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรพิมล ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง 23.23 ทอง
194 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง 21.73 เงิน
195 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติกาล ทองนิล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 20.36 ทองแดง
196 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก ทอง
197 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฐ์ พระธาตุพิทยาคม เล็ก ทอง
198 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกษราภรณ์ สุวรรณนอก พระธาตุพิทยาคม เล็ก 9.14.27 ทอง
199 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกันยาลักษณ์ ซาววงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ เงิน
200 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยธิดา ปาหล้า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 9.23.78 เงิน
201 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐฑิฎา สิทธิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ เงิน
202 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่ ทองแดง
203 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่ ทองแดง
204 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปนัดดา ชาวแพร่ ปัว ใหญ่ 9.33.74 ทองแดง
205 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง 9.26.19 ทอง
206 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิริกมล เบ้าพรม สันติสุขพิทยาคม กลาง ทอง
207 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา เสนนันตา สันติสุขพิทยาคม กลาง ทอง
208 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกอบกุล แซ่โซ้ง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง เงิน
209 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิลัยวรรณ ศิริคาม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 9.47.00 เงิน
210 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภาชินี รกไพร ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง เงิน
211 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิราวรรณ ชาวยอง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก ทองแดง
212 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา หน่อน้อย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก 9.58.59 ทองแดง
213 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐนิชา ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก ทองแดง
214 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภรัตน์ พลอยเลิศ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 1.30 ทอง
215 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่ 1.25 เงิน
216 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่ 1.20 ทองแดง
217 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายโยธิน ทศรักษา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 5.56 ทอง
218 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 5.02 เงิน
219 217 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอกพงศ์ พรมทะนา แม่จริม เล็ก 4.86 ทองแดง
220 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 11.46 ทอง
221 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวิชาฤทธิ์ มาอิ่น เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก 11.01 เงิน
222 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปิติภัทร อนุจร ปัว ใหญ่ 10.14 ทองแดง
223 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงขวัยหทัย พรมปา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก 6.09.44 ทอง
224 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก 6.25.38 เงิน
225 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตพร แซ่กือ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 6.28.09 ทองแดง
226 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธวัลยา ตายา มัธยมป่ากลาง กลาง 8.89 ทอง
227 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปวีณา กันศรี ปัว ใหญ่ 8.23 เงิน
228 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลทิพย์ คำเฝ้า สารธรรมวิทยาคาร เล็ก 8.03 ทองแดง
229 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง 9.43 ทอง
230 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจียระนัย เจริญดี สันติสุขพิทยาคม กลาง 9.23 เงิน
231 226 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิกานต์ ไชยสกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 8.85 ทองแดง
232 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา แสงรัตน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 21.80 ทอง
233 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 20.69 เงิน
234 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร ปัว ใหญ่ 17.79 ทองแดง
235 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธพล นันท์ชัย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 11.24 ทอง
236 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย ธนาดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็ก 10.86 เงิน
237 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 10.73 ทองแดง
238 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายพิชิตพล ดวงใย แม่จริม เล็ก 11.68 ทอง
239 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายพีรณัฐ ทิพย์ลุ้ย นาหมื่นพิทยาคม กลาง 11.64 เงิน
240 228 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธัชชัย ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็ก 10.95 ทองแดง
241 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพันธวัช จิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 4.55.95 ทอง
242 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนิน สิทธิกา แม่จริม เล็ก 4.56.41 เงิน
243 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 4.57.74 ทองแดง
244 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 13.88 ทอง
245 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปริชาด ศรีสุข เมืองยมวิทยาคาร เล็ก 14.05 เงิน
246 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง 14.20 ทองแดง
247 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 11.48 ทอง
248 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 11.79 เงิน
249 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 11.93 ทองแดง
250 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่ 13.11 ทอง
251 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 13.35 เงิน
252 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่ 13.46 ทองแดง
253 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 11.08 ทอง
254 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย ละม่อม เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 11.40 เงิน
255 233 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก 11.68 ทองแดง
256 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 12.67 ทอง
257 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง 13.21 เงิน
258 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์ สา ใหญ่ 13.44 ทองแดง
259 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่ 11.04 ทอง
260 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัฒณชัย ใจห้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 11.26 เงิน
261 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอรรถพงษ์ คงคาใส ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 11.40 ทองแดง
262 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่ ทอง
263 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่ 2.44.88 ทอง
264 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่ ทอง
265 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่ ทอง
266 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
267 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
268 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
269 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 2.47.22 เงิน
270 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพสุทา นาหมื่นพิทยาคม กลาง ทองแดง
271 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม กลาง ทองแดง
272 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง ทองแดง
273 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราวดี นิตอำนวยผล นาหมื่นพิทยาคม กลาง 2.50.18 ทองแดง
274 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
275 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
276 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 2.17.01 ทอง
277 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพฤกษ ศรีละครเลิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
278 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ เงิน
279 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ เงิน
280 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกร การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ เงิน
281 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกฤต การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 2.18.38 เงิน
282 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถพล รกไพร ปัว ใหญ่ 2.22.35 ทองแดง
283 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่ ทองแดง
284 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่ ทองแดง
285 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่ ทองแดง
286 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัชฎาพร กรพาโชค สันติสุขพิทยาคม กลาง 14.05.95 ทอง
287 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริลักษณ์ ชัยภาคย์พิบูล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 14.11.65 เงิน
288 238 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุมิตานันท์ วงศ์วิริยะ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 17.04.24 ทองแดง
289 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจารุกิตต์ จันทเนตร แม่จริม เล็ก 1.50 ทอง
290 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 1.50 เงิน
291 239 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรศักดิ์ เขื่อนแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็ก 1.45 ทองแดง
292 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 23.09 ทอง
293 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 22.42 เงิน
294 240 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชนันทร์ ปะทิ เมืองยมวิทยาคาร เล็ก 21.62 ทองแดง
295 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจินดานุช พรหมจินดา สารธรรมวิทยาคาร เล็ก 26.05 ทอง
296 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรพิมล ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง 24.09 เงิน
297 240 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม กลาง 23.98 ทองแดง
298 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง ทอง
299 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง 5.01.07 ทอง
300 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธันยธง คำตั๋น สันติสุขพิทยาคม กลาง ทอง
301 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง ทอง
302 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรัญญา มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก 5.02.75 เงิน
303 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิล เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก เงิน
304 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก เงิน
305 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็ก เงิน
306 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่ ทองแดง
307 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่ 5.02.95 ทองแดง
308 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ ปัว ใหญ่ ทองแดง
309 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปภาวิน พันชน ปัว ใหญ่ ทองแดง
310 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 4.01.09 ทอง
311 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยศวัฒน์ พุทธิมาโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทอง
312 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกร การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทอง
313 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกฤต การินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ ทอง
314 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่ 4.06.96 เงิน
315 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่ เงิน
316 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสงกรานต์ นันทะเสน ปัว ใหญ่ เงิน
317 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่ เงิน
318 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่ เงิน
319 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก ทองแดง
320 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์ อุตสาสาร ตาลชุมพิทยาคม เล็ก ทองแดง
321 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนวัฒน์ อูปคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก 4.12.41 ทองแดง
322 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัฐวัฒน์ ปินติ๊บ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก ทองแดง
323 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเขมรินทร์ ป้องแก้ว ตาลชุมพิทยาคม เล็ก ทองแดง
324 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่ 4.38.57 ทอง
325 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่ ทอง
326 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่ ทอง
327 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่ ทอง
328 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่ เงิน
329 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่ 4.43.10 เงิน
330 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่ เงิน
331 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่ เงิน
332 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรไพลิน คำยันต์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
333 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศดานันท์ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
334 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง ทองแดง
335 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุ่งทิพย์ ดาวเรืองรัมย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง 4.58.55 ทองแดง
336 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ กิตินัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
337 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 3.41.21 ทอง
338 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์สรรค์ ลุนธิระวงค์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
339 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
340 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพันธวัช จิโน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 3.43.08 เงิน
341 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย รัชชย เชียงทา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ เงิน
342 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิชญ์ กายา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ เงิน
343 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ เงิน
344 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่ 3.52.02 ทองแดง
345 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่ ทองแดง
346 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่ ทองแดง
347 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรชัย หาญยุทธ ปัว ใหญ่ ทองแดง
348 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทัชพร ยอดยา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง 4.36.07 ทอง
349 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดวงจิตร พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง ทอง
350 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณราย ชัยมงคล ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง ทอง
351 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง ทอง
352 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนัญญา ชะนะสงคราม นาหมื่นพิทยาคม กลาง เงิน
353 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม กลาง เงิน
354 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรือนของ นาหมื่นพิทยาคม กลาง 4.52.29 เงิน
355 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา มังวงค์ นาหมื่นพิทยาคม กลาง เงิน
356 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
357 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
358 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณิกา เทพประสิทธิ์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
359 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 5.01.17 ทองแดง
360 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเกียรติศักดิ์ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
361 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนวภูมิ จำนงศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
362 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ เปาศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
363 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศสรัล กันทะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 3.35.50 ทอง
364 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีระวิทย์ แสงดอก ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ 3.39.01 เงิน
365 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเดโชชัย ไชยวุฒิ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ เงิน
366 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศักดิพงษ์ บูรพา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ เงิน
367 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติศักดิ์ ปาหิน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่ เงิน
368 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล ไชยอ้าย ปัว ใหญ่ 3.43.03 ทองแดง
369 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิทย์ พรบัวพรรณ ปัว ใหญ่ ทองแดง
370 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษกร แก้วหลวง ปัว ใหญ่ ทองแดง
371 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนาธิป สุทธหลวง ปัว ใหญ่ ทองแดง
372 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 7.16.52 ทอง
373 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพล ไชยมงคล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
374 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
375 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิระพงษ์ กำเนิดมงคล พระธาตุพิทยาคม เล็ก 7.28.58 เงิน
376 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพดล กานนท์ธนกุล พระธาตุพิทยาคม เล็ก เงิน
377 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทรงพล แซ่ท้าว พระธาตุพิทยาคม เล็ก เงิน
378 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก ทองแดง
379 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรมน เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก ทองแดง
380 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสรัล แหวนหลวง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก 7.29.47 ทองแดง
381 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายไตรภพ ดาษดื่น นาน้อย กลาง ทอง
382 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรเณศ อินนะใจ นาน้อย กลาง ทอง
383 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย กลาง 6.49.40 ทอง
384 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง เงิน
385 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศรัณย์ แสนศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง 7.11.61 เงิน
386 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษณะ เฉลิมวรโชติ สันติสุขพิทยาคม กลาง เงิน
387 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคมสันต์ เรศมณเฑียร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 7.21.54 ทองแดง
388 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรพงษ์ ใจปิง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
389 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายหิรัณย์ แก้วเกษศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925