มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
สถิติ
เหรียญ
1 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่ ทอง
2 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่ 2.44.88 ทอง
3 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกตนภา ธรรมดา สา ใหญ่ ทอง
4 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่ ทอง
5 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่ 4.30 ทอง
6 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่ 1.08.35 ทอง
7 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่ 11.04 ทอง
8 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่ 22.69 ทอง
9 116 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่ 44.03 ทอง
10 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจตนิพิฐ จิโน สา ใหญ่ 58.65 เงิน
11 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่ 29.88 เงิน
12 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปรียานันท์ ธัญญะ สา ใหญ่ 1.10.34 เงิน
13 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่ 31.08 เงิน
14 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่ 57.20 เงิน
15 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่ เงิน
16 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่ เงิน
17 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่ เงิน
18 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่ เงิน
19 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยาณี สิงห์ใจ สา ใหญ่ 4.43.10 เงิน
20 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรกนก เฟยคำ สา ใหญ่ เงิน
21 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่ เงิน
22 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐวัฒน์ นันต๊ะมูล สา ใหญ่ เงิน
23 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่ เงิน
24 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรัฎฐ์ ครุฑนา สา ใหญ่ 44.99 เงิน
25 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิตติ์ ถาคำ สา ใหญ่ เงิน
26 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์ สา ใหญ่ 28.53 เงิน
27 131 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิวรรณ ไชยนันต๊ะ สา ใหญ่ 1.30 เงิน
28 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกุลพร สีแก้ว สา ใหญ่ 1.20 ทองแดง
29 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่ 13.46 ทองแดง
30 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทัพพสาร สีแขะ สา ใหญ่ 54.66 ทองแดง
31 114 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายสุรชัย สูงเนิน สา ใหญ่ 1.70 ทองแดง
32 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอมรรัตน์ ดวงจันทร์ สา ใหญ่ 13.44 ทองแดง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925