มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
สถิติ
เหรียญ
1 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่ 29.16 ทอง
2 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่ ทอง
3 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่ ทอง
4 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่ 55.08 ทอง
5 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปวีณา กันศรี ปัว ใหญ่ ทอง
6 232 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่ 13.11 ทอง
7 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่ 4.38.57 ทอง
8 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่ ทอง
9 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่ ทอง
10 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่ ทอง
11 101 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพ์นิภา กันธุระ ปัว ใหญ่ 8.22 เงิน
12 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่ 54.65 เงิน
13 131 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิมลสิริ ขุลิลัง ปัว ใหญ่ 1.30 เงิน
14 216 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่ 1.25 เงิน
15 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่ 4.06.96 เงิน
16 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่ เงิน
17 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสงกรานต์ นันทะเสน ปัว ใหญ่ เงิน
18 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่ เงิน
19 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่ เงิน
20 226 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปวีณา กันศรี ปัว ใหญ่ 8.23 เงิน
21 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่ 3.99 ทองแดง
22 115 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่ 4.09 ทองแดง
23 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่ 1.10.16 ทองแดง
24 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอรรถพล รกไพร ปัว ใหญ่ 2.22.35 ทองแดง
25 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่ ทองแดง
26 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่ ทองแดง
27 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศธร พันธ์วิสุทธิพงศ์ ปัว ใหญ่ ทองแดง
28 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่ ทองแดง
29 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่ ทองแดง
30 212 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปนัดดา ชาวแพร่ ปัว ใหญ่ 9.33.74 ทองแดง
31 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปิติภัทร อนุจร ปัว ใหญ่ 10.14 ทองแดง
32 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่ ทองแดง
33 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่ 5.02.95 ทองแดง
34 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปวรรัตน์ ลือยศ ปัว ใหญ่ ทองแดง
35 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปภาวิน พันชน ปัว ใหญ่ ทองแดง
36 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงค์ ปัว ใหญ่ 3.52.02 ทองแดง
37 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนเทียน สุขประเสริฐ ปัว ใหญ่ ทองแดง
38 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่ ทองแดง
39 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวีรชัย หาญยุทธ ปัว ใหญ่ ทองแดง
40 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพล ไชยอ้าย ปัว ใหญ่ 3.43.03 ทองแดง
41 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิทย์ พรบัวพรรณ ปัว ใหญ่ ทองแดง
42 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษกร แก้วหลวง ปัว ใหญ่ ทองแดง
43 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนาธิป สุทธหลวง ปัว ใหญ่ ทองแดง
44 227 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงหทัยกานต์ อนุจร ปัว ใหญ่ 17.79 ทองแดง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925