มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
สถิติ
เหรียญ
1 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเกียรติศักดิ์ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
2 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 47.88 ทอง
3 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
4 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
5 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
6 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิราธิวัฒน์ ยศอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
7 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤษนัย ขุนแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 2.17.01 ทอง
8 133 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 30.39 ทอง
9 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพฤกษ ศรีละครเลิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
10 218 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวันพิชิต ต๊ะก๋อง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 11.46 ทอง
11 237 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพฤกษ ศรีละครเลิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
12 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
13 230 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 13.88 ทอง
14 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
15 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิจิตรา นาคศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
16 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 56.49 ทอง
17 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ กิตินัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
18 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 3.41.21 ทอง
19 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์สรรค์ ลุนธิระวงค์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
20 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
21 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 7.16.52 ทอง
22 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพล ไชยมงคล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
23 247 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
24 228 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพัทธพล นันท์ชัย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 11.24 ทอง
25 144 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศสรัล กันทะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 53.33 ทอง
26 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัชตะ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 44.31 ทอง
27 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชัย ป้องแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
28 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย ยะแสง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
29 152 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอรรถพงษ์ คงคาใส ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
30 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนวภูมิ จำนงศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
31 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ เปาศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทอง
32 246 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศสรัล กันทะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 3.35.50 ทอง
33 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 12.67 ทอง
34 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 28.12 ทอง
35 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 1.05.63 ทอง
36 231 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 11.79 เงิน
37 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 23.71 เงิน
38 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
39 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
40 102 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 4.21 เงิน
41 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
42 236 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 2.47.22 เงิน
43 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 2.14.99 เงิน
44 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 46.72 เงิน
45 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ คำเรือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
46 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
47 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์สรรค์ ลุนธิระวงค์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
48 116 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิตติ์ กันทะตา ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 36.58 เงิน
49 202 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 11.39 เงิน
50 138 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธวัชชัย ยะแสง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 22.90 เงิน
51 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 55.15 เงิน
52 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวลักษมณ เทพกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
53 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติกาล ทองนิล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
54 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ เงิน
55 229 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 4.57.74 ทองแดง
56 142 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพงษ์ สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 55.78 ทองแดง
57 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอรรถพงษ์ คงคาใส ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 11.40 ทองแดง
58 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคมสันต์ เรศมณเฑียร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 7.21.54 ทองแดง
59 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุรพงษ์ ใจปิง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
60 248 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายหิรัณย์ แก้วเกษศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
61 202 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชนม์ บุญยวง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 12.44 ทองแดง
62 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิโรรัตน์ สนใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
63 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมณ สุขโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
64 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณิกา เทพประสิทธิ์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ ทองแดง
65 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศินิภา ไชยกาอินทร์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 5.01.17 ทองแดง
66 203 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตติกาล ทองนิล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่ 20.36 ทองแดง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925