มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ประจำปี 2560 "มัธยมน่านเกมส์"
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
 ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial
ที่
รายการ
ประเภท
รุ่นอายุ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
สถิติ
เหรียญ
1 110 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญหทัย พรมปา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก 2.45.28 ทอง
2 225 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงขวัยหทัย พรมปา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก 6.09.44 ทอง
3 132 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายศตวรรษ จันดา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก 6.43 เงิน
4 101 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนภสร มโนวงค์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก 8.17 ทองแดง
5 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิราวรรณ ชาวยอง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก 6.47.96 ทองแดง
6 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิราวรรณ ชาวยอง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก ทองแดง
7 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธนัชชา หน่อน้อย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก 9.58.59 ทองแดง
8 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐนิชา ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็ก ทองแดง

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน
ติดต่อสอบถาม 085-7066925