มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน "มัธยมน่านเกมส์" ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
KreetaSystems

ที่ รายการ ประเภท รุ่นอายุ ชื่อ - สกุล โรงเรียน ขนาดโรงเรียน
1 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยรัตน์ พรมไชยวงค์ แม่จริม เล็ก
2 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณดา แซ่ม้า เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
3 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภคพร แก้วศรีขาว สันติสุขพิทยาคม กลาง
4 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุพิกา ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
5 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
6 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญทิญารันต์ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
7 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณิกา แซ่โซ้ง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
8 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวลักษณ์ สิทธิโน นาน้อย ใหญ่
9 101 วิ่ง 3,000 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตพร แซ่กือ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
10 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิรัญญา หมื่นทัศน์ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
11 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาว ธมลพรรณ ทิศหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
12 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรางคนา วิวัฒนาวิไล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
13 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง น.ส.รุ่งทิวา ตามปัญญา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
14 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจุฑามาส ศรีวิรัตน์ สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
15 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตนากร ตาขัน สา ใหญ่
16 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอ้อมทิพย์ ปันทองมา สันติสุขพิทยาคม กลาง
17 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
18 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศวิตา สงคราม ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
19 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิชญาพร โสดานาฎ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
20 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวหทัยกานต์ อนุจร ปัว ใหญ่
21 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอรวีย์ บ้านเป้า บ้านหลวง เล็ก
22 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเนาวรัตน์ สีมา น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
23 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาว มนัสนันท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
24 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภธิดา ปราณีทะ นาน้อย ใหญ่
25 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิริยาภรณ์ บุษราคัม นาน้อย ใหญ่
26 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชลินทรา คลุ้มครอง ทุ่งช้าง กลาง
27 102/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงคณิตา ฤทธิ์วิไล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
28 102/2 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิยธิดา กันจรรยา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
29 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชมพูเนกข์ ทองสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
30 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
31 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุลธิดา อินไชย หนองบัวพิทยาคม เล็กพิเศษ
32 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง น.ส.ฐานมาศ ปิงเมือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
33 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสร เพ็งพล สา ใหญ่
34 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญ์ศิริ จักรอำกร สตรีศรีน่าน ใหญ่
35 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
36 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชาวดี ปาจะโชติ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
37 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอนงค์นาถ ร่มเย็น พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
38 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมลวรรณ ป้านทอง บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
39 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาว กมลวรรณ บุญสอน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
40 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพวรรณ ปัญญาถุง นาน้อย ใหญ่
41 102/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
42 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ แซ่ล่อ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
43 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญารินทร์ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
44 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.มณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
45 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์วิภา จองคำ สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
46 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชนิตรา พัสกุล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
47 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.จุฬารักษ์ อินทะจักร์ สา ใหญ่
48 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภูสกานต์ มุ่งรวยกลาง สันติสุขพิทยาคม กลาง
49 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจตุพร หาวิรส สตรีศรีน่าน ใหญ่
50 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเบญญาภา ติ๊บปะละวงศ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
51 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐธิดา ปะเกียร ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
52 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ ไชยบุญเรือง มัธยมป่ากลาง กลาง
53 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงผกามาศ คำพา ปัว ใหญ่
54 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนพร ขันหลวง บ่อเกลือ กลาง
55 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริชาติ ผัดธิสาร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
56 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรภัทร์ มณีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
57 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิชญา ก่อเกิด ทุ่งช้าง กลาง
58 103 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิชญาพร สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
59 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพงษ์ แสนหวี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
60 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย พงศกร พงษ์เอี่ยม เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
61 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคพิพัทธ์ รองศักดิ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
62 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
63 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษกร ศิริกันไชย สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
64 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายระพีวิทย์ เมืองทิพย์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
65 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเกียรติกุล เจดีย์กัน สา ใหญ่
66 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธีรวุฒิ คำปัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
67 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ ทองเขียว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
68 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวัฒนา สารกา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
69 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรวัส อุ่นถิ่น มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
70 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ ใจปิง มัธยมป่ากลาง กลาง
71 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจษฎานุพงษ์ แสงแก้ว บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
72 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติภพ คำแคว่น น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
73 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปิยะณัฐ สืบพันธ์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
74 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจนวิทย์ เบญจรงค์ทวีสิน นาน้อย ใหญ่
75 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวันชาติ แซ่ท้าว นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
76 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
77 104/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจษฎา จินะรักษ์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
78 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายเกรียงไกร ธรรมสละ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
79 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธนภูมิ กายา แม่จริม เล็ก
80 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช มากผล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
81 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
82 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายปรน ปัญจมานนท์ สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
83 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชัย พิรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
84 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
85 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ ถันธุระ สันติสุขพิทยาคม กลาง
86 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสิริวัฒน์ เลาคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
87 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายโอ๊ต ดำรง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
88 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวิชย์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
89 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายอริญชัย อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
90 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
91 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายธนดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
92 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายวชิรวิทย์ คำสุหล้า น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
93 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฏา ชิณาวงค์ น่านนคร เล็ก
94 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิพล มะโนแป๊ก นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
95 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายดนุสรณ์ คำอ้ายล้าน นาน้อย ใหญ่
96 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายชนะชัย แซ่โซ้ง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
97 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิตติ์ ตะนะทิพย์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
98 104/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
99 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา อดทน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
100 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณทกานต์ แก้วใส แม่จริม เล็ก
101 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.พรประภา ธรรมราช สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
102 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปนัดดา พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
103 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรณิชา พรมคำอ้าย สันติสุขพิทยาคม กลาง
104 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธิดารัตน์ ธิทา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
105 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา สุภกิจ มัธยมป่ากลาง กลาง
106 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา สายน้ำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
107 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงลลิตา พอใจ บ้านหลวง เล็ก
108 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ปาคำ น่านนคร เล็ก
109 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศิวพร เข็มแก้ว นาน้อย ใหญ่
110 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิชญา ก่อเกิด ทุ่งช้าง กลาง
111 105 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิชญาพร สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
112 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรกุญ พรมี แม่จริม เล็ก
113 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฐมพร ธรรมรักษา แม่จริม เล็ก
114 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปภังกร คราประยูร หนองบัวพิทยาคม เล็กพิเศษ
115 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชิษณุพงค์ ใจแปง สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
116 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคุณานนต์ กาติ้ง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
117 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีระพงศ์ พรมแพง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
118 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติณัฏฐ์ สุกิน สตรีศรีน่าน ใหญ่
119 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพนิชพล แข็งขัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
120 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชยานันท์ แซ่ลี มัธยมป่ากลาง กลาง
121 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวิชญ์ เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
122 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา จุลคีรี บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
123 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ตะวัน พระกะวาว นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
124 106 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐภูมิ โยธา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
125 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาว ภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
126 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุฬาลักษณ์ คำเชียงกา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
127 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธมลวรรณ สัมพันทะสินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
128 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
129 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุนิศา ตรีมูล พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
130 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสลิลทิพย์ ขอคำ บ้านหลวง เล็ก
131 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพรนภา เทียนชัย บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
132 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจันทร์ทิพย์ โททอง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
133 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย ใหญ่
134 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะดา แซ่โซ้ง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
135 107 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรปรียา เปาป่า ทุ่งช้าง กลาง
136 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
137 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทรงพล โนราช สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
138 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายดนุนันท์ กันหา สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
139 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
140 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ ปันทะนะ สา ใหญ่
141 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายญาณวัฒน์ หิมมะวัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
142 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิพล ครองพิลาสินี มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
143 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
144 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิพัฒนพงศ์ หมอป่า บ้านหลวง เล็ก
145 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจารุพงค์ สิงกา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
146 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมงคล ธนูเพชร นาน้อย ใหญ่
147 108 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปรวัฒน์ นอบนบ ทุ่งช้าง กลาง
148 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
149 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง น.ส.สุรินทร์ โนจันทร์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
150 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริรัตน์ เมืองเล็น สันติสุขพิทยาคม กลาง
151 109 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
152 110 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิพัฒนพงศ์ หมอป่า บ้านหลวง เล็ก
153 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพวิทย์ กุหลาบศรี หนองบัวพิทยาคม เล็กพิเศษ
154 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฐมพล ธรรมลังกา สตรีศรีน่าน ใหญ่
155 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย สุต๋า พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
156 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิชัย เมฆแสน บ้านหลวง เล็ก
157 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายตฤณภพ ปัญญาถุง นาน้อย ใหญ่
158 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจาตุรงค์ แซ่เล้า นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
159 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
160 110 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวิวิศวะ ตันกาบ ทุ่งช้าง กลาง
161 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาว สิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
162 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
163 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
164 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนีรนุช ไชยเลิศ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
165 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุดารัตน์ ไตรราช พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
166 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
167 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกวิสรา ออมสิน บ้านหลวง เล็ก
168 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่
169 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุธิมา นพรัตนบุญ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
170 111 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุชานันท์ ไคร้มูล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
171 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก
172 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย สุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
173 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทรงพล โนราช สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
174 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธนะชัย จำปา สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
175 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายภาณุพงศ์ พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
176 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชลธี ปิจดี สา ใหญ่
177 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัคพล ชมภูทิพย์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
178 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัฐพล อุทธิยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
179 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนูญ ลำนัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
180 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรสิทธิ ธงหิมะ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
181 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ แซ่ลี มัธยมป่ากลาง กลาง
182 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชาญชิต วังแสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
183 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่
184 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนรินทร์ สุขขา บ้านหลวง เล็ก
185 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสันติพัฒน์ ตาคำ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
186 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรยุทธ แซ่ผ่าน น่านปัญญานุกูล เล็ก
187 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สถาพรจิต น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
188 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัชพล นันธนะวิบูลย์ น่านนคร เล็ก
189 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
190 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศธร กองสอน นาน้อย ใหญ่
191 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธรรศ แซ่ยั้ง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
192 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธีรศักดิ์ ปะทิ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
193 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
194 112 วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายภูรินทร์ จันต๊ะ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
195 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิชา ยาวิละ สา ใหญ่
196 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภคพร แก้วศรีขาว สันติสุขพิทยาคม กลาง
197 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกวลิน อุปละ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
198 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัญฉรา ดวงพันธุ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
199 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
200 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทิพย์ศิริ สุขยิ่ง บ้านหลวง เล็ก
201 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณิกา แซ่โซ้ง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
202 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนาภา เจิมศักดิ์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
203 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภาพร มีดีกุล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
204 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมน สุโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
205 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกษณี แซ่ท้าว ทุ่งช้าง กลาง
206 113 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตพร แซ่กือ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
207 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ น้ำตอง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
208 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ คำหอม แม่จริม เล็ก
209 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิษณุ ดีพาชู สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
210 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสรรพวิทย์ รัตนวงษ์ สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
211 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกวิน ต่างใจ สา ใหญ่
212 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
213 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทธ์ จันทุม สตรีศรีน่าน ใหญ่
214 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิพล กอกทองคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
215 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชาติ อินถา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
216 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภัทร นิธิโชติยานันท์ มัธยมป่ากลาง กลาง
217 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิยุช หมื่นไธสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
218 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
219 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร อินต๊ะวิชา น่านนคร เล็ก
220 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพัฒน์ เพชรมาศศรี น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
221 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนภัทร ระแวง นาน้อย ใหญ่
222 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปิยะวัฒน์ แท่งทอง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
223 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ แซ่โซ้ง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
224 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
225 114 วิ่ง 800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิรงค์ อินต๊ะนาม ทุ่งช้าง กลาง
226 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
227 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
228 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่
229 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงวิชิตรา ยาวุธ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
230 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปราณปริยา ปัญติ ปัว ใหญ่
231 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสิริโฉม กาสอน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
232 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาว บุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
233 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงตรีนุช พรหมสะวัน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
234 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
235 115/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรปรียา เปาป่า ทุ่งช้าง กลาง
236 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสมพิชดา เทพกอม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
237 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
238 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง น.ส.อนุธิดา ปิงเมือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
239 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรกรานต์ สอนวันนา สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
240 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐนรี แก้วใส สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
241 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันทร์ มะโนชัย สา ใหญ่
242 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรินดา นาสมบุูรณ์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
243 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาณัฐ เพตกร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
244 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
245 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐวรรณ พ่วงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
246 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
247 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริประภา อะนุ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
248 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชัญชา แปงคำใส ทุ่งช้าง กลาง
249 115/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาภัค เรืองฤทธิ์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
250 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรพงษ์ แสนหวี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
251 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก
252 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกรวิทย์ ไชยทิพย์ เมืองแงง เล็กพิเศษ
253 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช สีสะใบ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
254 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายดนุนันท์ กันหา สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
255 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเกียรติกุล เจดีย์กัน สา ใหญ่
256 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธีรวุฒิ คำปัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
257 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ สีคำภา สตรีศรีน่าน ใหญ่
258 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร์ เวียงคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
259 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
260 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสนธิศักดิ์ คีรีสันติกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
261 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐวุฒิ งามทรง บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
262 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุพงษ์ คันทะมูล น่านปัญญานุกูล เล็ก
263 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร พิจาร น่านปัญญานุกูล เล็ก
264 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพล ทิพย์ลุ้ย นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
265 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกล้าณรงค์ ฮังคำ ทุ่งช้าง กลาง
266 116/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุภัทรชัย ต๊ะนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
267 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายเกรียงไกร ธรรมสละ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
268 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฎี แม่จริม เล็ก
269 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายธนภูมิ กายา แม่จริม เล็ก
270 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายเอกรัตน์ ศิลปศาสตร์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
271 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายปราณนต์ บุญอิน สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
272 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิพล แซ่เล้า สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
273 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายปรน ปัญจมานนท์ สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
274 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐศาสตร์ กันทะ สา ใหญ่
275 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายจิราธิป อุดคำเที่ยง สตรีศรีน่าน ใหญ่
276 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายโยธิน มะลิลม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
277 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายยงยุทธ แซ่โซ้ง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
278 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายธนชา สุวรรณสังข์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
279 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายอริญชัย อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
280 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายสมพงษ์ โซ้งตระกูลวัฒนา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
281 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายธนดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
282 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายวชิรวิทย์ คำสุหล้า น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
283 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายอัครพนธ์ ผาบสละ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
284 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายดนุสรณ์ คำอ้ายล้าน นาน้อย ใหญ่
285 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายวิสาร มาเยอะ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
286 116/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี ชาย นายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
287 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิรากานต์ แซ่จ๋าว ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
288 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชณัฐธิดา เชื้อไชย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
289 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.วราภรณ์ พรหมจินดา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
290 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงยุพารัตน์ ปิจดี สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
291 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมัณฑนา นันตา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
292 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ฐิตา อภิชัยคำ สา ใหญ่
293 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศันสนัย์ ยาปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
294 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอนุธิดา ทัพธานี มัธยมป่ากลาง กลาง
295 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกันย์สินี วงษา พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
296 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชารีย์ สายอิ่นเเก้ว บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
297 117 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุประวีณ์ กองภูมิน ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
298 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพรนภา เทียนชัย บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
299 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเขมิกา อดทน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
300 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณทกานต์ แก้วใส แม่จริม เล็ก
301 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุจรวี วิชัยต๊ะ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
302 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนฤมล ใจปิง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
303 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.กรกนก แปงอิน สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
304 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภูสกานต์ มุ่งรวยกลาง สันติสุขพิทยาคม กลาง
305 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราพร วงศ์สิทธิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
306 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเบญญาภา ติ๊บปะละวงศ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
307 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิภาดา หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
308 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภัชญา เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
309 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวนัสนันท์ ปันอิน บ่อเกลือ กลาง
310 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปริญญา อิ่นแก้ว น่านนคร เล็ก
311 118 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนพร บุตรวัง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
312 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรกุญ พรมี แม่จริม เล็ก
313 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายฉัตรชัย พรมเกษา แม่จริม เล็ก
314 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา สันติสุขพิทยาคม กลาง
315 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤต วินิจฉัยกุล สตรีศรีน่าน ใหญ่
316 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย นายวรทัต พงศ์ยังประเสริฐ มัธยมป่ากลาง กลาง
317 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูร กะรัตน์ ปัว ใหญ่
318 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.พัชรดนัย สุเทปิน น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
319 119 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภณัฐ หมื่นคำเรือง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
320 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก มั่นปาน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
321 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชญานิษฐ์ ขันกา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
322 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภจิรา มงคล บ้านหลวง เล็ก
323 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง ด.ญ.ธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
324 120 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐิติยา พรมเกษา ทุ่งช้าง กลาง
325 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิตติพัฒน์ ปะมายะยัง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
326 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสพลดนัย ปรารมภ์ หนองบัวพิทยาคม เล็กพิเศษ
327 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร ราชวัง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
328 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายภาณุพงศ์ อินนะใจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
329 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพงษ์ จันทะเนตร สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
330 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกร จันต๊ะมา สา ใหญ่
331 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายก่อกุศล พรมปันหลัด สันติสุขพิทยาคม กลาง
332 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร ทาแปง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
333 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรพล ยะปัน พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
334 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง เล็ก
335 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนนทวัฒน์ ภูมิสุวรรณ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
336 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรณัฐ แซ่ว่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
337 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
338 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธรรศ แซ่ยั้ง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
339 121 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุภัทรชัย ต๊ะนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
340 122 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวญาณสิริ สมณะช้างเผือก สตรีศรีน่าน ใหญ่
341 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุฬาลักษณ์ คำเชียงกา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
342 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัสรดา ทะปิม สันติสุขพิทยาคม กลาง
343 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิภาวี แซ่ย่าง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
344 122 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตพร แซ่กือ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
345 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิวากร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
346 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพวิทย์ กุหลาบศรี หนองบัวพิทยาคม เล็กพิเศษ
347 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพัทธ์ ทิพย์ธัญกุล สันติสุขพิทยาคม กลาง
348 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัชพล ถาเมือง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
349 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นานณัฐพร ทองข่ม ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
350 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภัทร นิธิโชติยานันท์ มัธยมป่ากลาง กลาง
351 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรรณุวัตร จุนจริง บ้านหลวง เล็ก
352 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธิติวุฒิ เบญจรงค์ ทุ่งช้าง กลาง
353 123 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
354 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนฤมล ใจปิง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
355 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทอฝัน อภัยรุณ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
356 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
357 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชยุตรา ชวาเขต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
358 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราพัชร อรุณกาญจน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
359 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญารินทร์ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
360 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิชญาดา วงษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
361 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัญชิดา สุทธิมา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
362 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภารนันท์ เมฆแสน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
363 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภิสรา สุนันท์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
364 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.กัลยกร กองมงคล สา ใหญ่
365 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.บุษรินทร์ จิตรชื่น สา ใหญ่
366 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมินญฎา สิทธิกัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
367 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจตุพร หาวิรส สตรีศรีน่าน ใหญ่
368 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงตวิสา คนอยู่ สตรีศรีน่าน ใหญ่
369 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอภิริยา ใจห่วง สตรีศรีน่าน ใหญ่
370 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัชรวดี เจดีย์ปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
371 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
372 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐวิภา เกี๋ยนคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
373 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเบญญาภา ติ๊บปะละวงศ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
374 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกวิสรา โพธิ์ชัย ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
375 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธิดารัตน์ ธิทา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
376 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิภาวี ศิริคาม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
377 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพิกา แสนยอด ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
378 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเนตรนภา บุญเกิด พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
379 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญณดา รวดเร็ว พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
380 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยาวุธ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
381 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา สายน้ำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
382 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชญานิษฐ์ อินทะรังษี ปัว ใหญ่
383 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริฉัตร สัจจา บ้านหลวง เล็ก
384 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงลลิตา พอใจ บ้านหลวง เล็ก
385 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงญาดา ลำภาษี บ้านหลวง เล็ก
386 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทิพรดา อายุยืน บ้านหลวง เล็ก
387 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิศชญา โม๊ะขัน น่านนคร เล็ก
388 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ปาคำ น่านนคร เล็ก
389 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรปรียา ปิงทะวัง น่านนคร เล็ก
390 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา น่านนคร เล็ก
391 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ณิธิชา ขันกา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
392 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ณัฎฐธิดา คำแก้ว นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
393 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ขนิษฐา แดงตา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
394 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ขวัญหทัย เตจ๊ะ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
395 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงขวัญจิรา ตาจักร นาน้อย ใหญ่
396 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชากร วิชายะ นาน้อย ใหญ่
397 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงประภาศิริ เหล่าบัวบาน นาน้อย ใหญ่
398 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรชพร กาเรือน นาน้อย ใหญ่
399 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิชญาพร สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
400 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จันทร์คำเรือง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
401 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิชญาดา สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
402 124 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอภิญญา แสงประโคน ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
403 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอตินันท์ สุวรรณแสง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
404 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรสิน ยะแสง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
405 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิวัฒน์ สาลี ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
406 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคุณัชณ์ แซ่เติ๋น ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
407 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัฐภูมิ สุฤทธิ์ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
408 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ โสมงคล แม่จริม เล็ก
409 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิเชฐ แก้วกวย แม่จริม เล็ก
410 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฐมพร ธรรมรักษา แม่จริม เล็ก
411 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรกุญ พรมี แม่จริม เล็ก
412 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธิติพงษ์ พลจรัสโรจน์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
413 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิษณุวัฒน์ อัศพิมพ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
414 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจักรภัทร์ ขันทะสาร เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
415 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐภูมิ ชาวยอง เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
416 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนภัสกร วงค์ม่าน เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
417 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายครองตระกูล จำปา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
418 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพเกล้า สิงธนะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
419 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธัชพล พันแพง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
420 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคุณานนต์ กาติ้ง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
421 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีระพงศ์ พรมแพง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
422 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสงกรานต์ ผัดจันตา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
423 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล บุรี สา ใหญ่
424 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิตติพัฒน์ จันปันเมือง สตรีศรีน่าน ใหญ่
425 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพลาธิป โลนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
426 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัฒน์ ปะการะโถ สตรีศรีน่าน ใหญ่
427 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนันธวัช สมบูรณ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
428 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุรักษ์ ณ น่าน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
429 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพนิชพล แข็งขัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
430 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฏิภาณ ยะปัญญา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
431 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุวิจักษณ์ แก้วหล้า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
432 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสรยุทธ ศรีใจวงศ์ บ้านหลวง เล็ก
433 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวิชญ์ เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
434 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยลโชค คำพาลา บ้านหลวง เล็ก
435 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศกร เขียวดี บ้านหลวง เล็ก
436 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ภูวพัชร์ ป้อมเกิด น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
437 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.มาวิน ก๋าโต่ง น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
438 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ยุทธการ เขมโสภาวัฒน์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
439 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.สรวิศ สมภารวงค์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
440 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.สถิตคุณ พุทธิแจ่ม น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
441 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ตะวัน พระกะวาว นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
442 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ภูมิพัฒน์ ศรีคำ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
443 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ภูวเดช ศรท้วม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
444 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.รัฐภูมิ ชัยชนะโสภา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
445 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชิษณุชา จาตุประยูร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
446 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพล บัวอิ่น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
447 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนาธิป ยอดสาร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
448 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรพงษ์ ลำน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
449 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชินวัฒน์ ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
450 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวระณัฐ กุณาลบ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
451 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัชภูมิ จิตมะโน ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
452 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชนะชัย เสหเวช ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
453 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐภูมิ โยธา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
454 125 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภณัฐ หมื่นคำเรือง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
455 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทภู เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
456 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิธร นันทะฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
457 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
458 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก มั่นปาน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
459 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
460 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธนภรณ์ ดวงเตจะ สา ใหญ่
461 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ฟูสี สา ใหญ่
462 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมนัสชนก เวชฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
463 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธมลวรรณ สัมพันทะสินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
464 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
465 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชา วณาลักษ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
466 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเอมพิกา มโนสมบัติ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
467 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปนัดดา หวังกลาง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
468 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงฉัตรพร กันหลี ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
469 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงฉันทิญา กันหลี ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
470 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
471 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง เล็ก
472 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐกมล สีสันต์ บ้านหลวง เล็ก
473 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสิลิลทิพย์ ขอคำ บ้านหลวง เล็ก
474 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวครองขวัญ สุขยิ่ง บ้านหลวง เล็ก
475 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง ด.ญ.ธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
476 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง ด.ญ.ลลิตา อุดแก้ว นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
477 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง ศิวารยา งึ้มนันใจ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
478 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง ด.ญ.ธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
479 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาว บุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
480 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัทธรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
481 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุดารัตน์ ปุกโสม นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
482 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภัทธา สุทธาวาส นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
483 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงตรีนุช พรหมสะวัน นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
484 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา คำปา นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
485 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
486 126 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาวดี ต้นตุ้ย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
487 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายภานุพงษ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
488 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษกร จันอิน แม่จริม เล็ก
489 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพนธ์ พรมไชยวงค์ แม่จริม เล็ก
490 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชีวานนท์ แก้วใส แม่จริม เล็ก
491 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสราวุธ ปาลี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
492 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
493 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชาย พีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
494 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิตติพัฒน์ ปะมายะยัง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
495 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช สีสะใบ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
496 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติภูมิ อุตมูล สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
497 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
498 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายภาณุพงศ์ อินนะใจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
499 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธนากร เชิดฉาย สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
500 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายระพีวิทย์ เมืองทิพย์ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
501 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเกื้อกูล คำพิโร สา ใหญ่
502 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ ปันทะนะ สา ใหญ่
503 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชลธี ปิจดี สา ใหญ่
504 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกร จันต๊ะมา สา ใหญ่
505 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูพิงค์ ขันทะสอน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
506 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอติวิชญ์ สายปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
507 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวิชญ์ มาประสพ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
508 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
509 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฎา รกไพร มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
510 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร ทาแปง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
511 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิพล ครองพิลาสินี มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
512 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรสิทธิ ธงหิมะ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
513 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชโยดม สุวรรณา ปัว ใหญ่
514 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
515 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพิชญ์ มีเล้ ปัว ใหญ่
516 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่
517 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่
518 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิพัฒนพงศ์ หมอป่า บ้านหลวง เล็ก
519 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง เล็ก
520 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายคฑาวุธ คำพู บ้านหลวง เล็ก
521 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูธเนธ ไชยยง บ้านหลวง เล็ก
522 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิพล พิจาร น่านปัญญานุกูล เล็ก
523 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร พิจาร น่านปัญญานุกูล เล็ก
524 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุพงษ์ คันทะมูล น่านปัญญานุกูล เล็ก
525 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรยุทธ แซ่ผ่าน น่านปัญญานุกูล เล็ก
526 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนศักดิ์ กุลคง น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
527 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเศรษฐา ถาวรจันทร์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
528 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธภูมิ ปาปะเต น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
529 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนรบดี บุญชื่น น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
530 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภชัย ครุฑจับนาค น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
531 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
532 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนากฤต ปาธิยะ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
533 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
534 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
535 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
536 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
537 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพีระพัฒน์ ไฝ่แจ้คำมูล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
538 127 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายวีระพล นนท์รุ่น ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
539 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
540 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิยะพร วิทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
541 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
542 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชานาถ อุ่นใจ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
543 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทักษพร ท้าวบุญญาภินิกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
544 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่
545 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
546 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
547 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิชา ยาวิละ สา ใหญ่
548 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงกันต์ฤทัย สุนทรางกูร สา ใหญ่
549 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพริน สมปานวัง สา ใหญ่
550 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
551 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวแสงดาว แซ่เฮ้อ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
552 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
553 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัญฉรา ดวงพันธุ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
554 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชญาภา พรหมรักษ์ ปัว ใหญ่
555 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ แสนศิริ บ้านหลวง เล็ก
556 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุชัญญา สุดสม บ้านหลวง เล็ก
557 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพัชริฎา สุดสม บ้านหลวง เล็ก
558 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐณิชา จันโท่น น่านนคร เล็ก
559 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกนกอร กองทูล น่านนคร เล็ก
560 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดา คำอ้าย น่านนคร เล็ก
561 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุนิษา ผังดี น่านนคร เล็ก
562 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
563 128 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
564 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิวากร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
565 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
566 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฎี แม่จริม เล็ก
567 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
568 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
569 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนาธิป รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
570 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎา โพธิติขำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
571 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภณัฐ อินต๊ะเม้า เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
572 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปภาวิชญ์ ชูเสือหึง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
573 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ วาสนา สา ใหญ่
574 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
575 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนะชล สีนวล สา ใหญ่
576 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทกร ยาวิชัย สา ใหญ่
577 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกวิน ต่างใจ สา ใหญ่
578 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
579 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวิทย์ บุญเทพ สันติสุขพิทยาคม กลาง
580 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกรณิศ นันทวาศ สตรีศรีน่าน ใหญ่
581 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤติพงษ์ ณ น่าน สตรีศรีน่าน ใหญ่
582 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชุติพนธ์ ดอกเกียง สตรีศรีน่าน ใหญ่
583 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภินันท์ สิทธิสัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
584 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
585 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
586 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงศ์ ปัว ใหญ่
587 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริรัตน์ ปัว ใหญ่
588 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอนาวิน จักริลา น่านนคร เล็ก
589 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
590 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายทีปกร ไชยมงคล น่านนคร เล็ก
591 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
592 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
593 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
594 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ คำเรือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
595 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
596 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
597 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวิวิศวะ ตันกาบ ทุ่งช้าง กลาง
598 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวัชรพันธ์ เพ็ชรแก้ว ทุ่งช้าง กลาง
599 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ จันทร์ขาว ทุ่งช้าง กลาง
600 129 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธิติวุฒิ เบญจรงค์ ทุ่งช้าง กลาง
601 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
602 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญจิรา ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
603 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.เขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
604 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปณิดา มหาราช สตรีศรีน่าน ใหญ่
605 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
606 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
607 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวนัสนันท์ ปันอิน บ่อเกลือ กลาง
608 130 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
609 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิชญากร โสแก้ว ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
610 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก
611 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวิศวะ ก้อวงค์ แม่จริม เล็ก
612 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
613 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฎฐกิตติ์ อินปา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
614 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายดนุนันท์ กันหา สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
615 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสิทธินนท์ สิงห์ป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
616 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวีวัฒน์ สมบัติปัน สา ใหญ่
617 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายญาณวัฒน์ หิมมะวัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
618 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชิษณุพงศ์ บุญอินทร์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
619 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
620 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุภวัฒน์ ฮังคำ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
621 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรเดช แซ่ท้าว มัธยมป่ากลาง กลาง
622 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิจ โนพรวน ปัว ใหญ่
623 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล ไชยวงค์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
624 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิพล พิจาร น่านปัญญานุกูล เล็ก
625 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร พิจาร น่านปัญญานุกูล เล็ก
626 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรณัฐ แซ่ว่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
627 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายวุฒิชัย คำนินทะ น่านนคร เล็ก
628 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
629 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเกียรติก้อง แปงใจ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
630 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปรวัฒน์ นอบนบ ทุ่งช้าง กลาง
631 131/1 กระโดดไกล ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
632 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
633 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
634 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช มากผล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
635 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายวรรธณะสิน มาลา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
636 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์ สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
637 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติศักดิ์ หอมป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
638 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
639 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง
640 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายถิรคุณ พันธุ์พืช สตรีศรีน่าน ใหญ่
641 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายรวิกร ดอนพนัส ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
642 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
643 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริรัตน์ ปัว ใหญ่
644 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
645 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
646 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายคธาวุธ ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
647 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ จันทร์ขาว ทุ่งช้าง กลาง
648 131/2 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายถิระวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
649 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอตินันท์ สุวรรณแสง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
650 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสิรภัทร อินตา แม่จริม เล็ก
651 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤตพรต จิณะไชย เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
652 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายมนัญชัย ศิลปศาสตร์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
653 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชิษณุพงค์ ใจแปง สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
654 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรภพ แซ่เต็น สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
655 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัยกฤต อินทะเขื่อน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
656 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติพงษ์ ฝากกาย สา ใหญ่
657 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนริศ ขอดแก้ว สันติสุขพิทยาคม กลาง
658 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายบูรพา บุญพูล สตรีศรีน่าน ใหญ่
659 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรทิปต์ จิตอารีย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
660 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเหมันต์ ท้าวคาม มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
661 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิสิทธิ์ ขันหลวง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
662 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุวิชญ์ คูจะนา ปัว ใหญ่
663 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา จุลคีรี บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
664 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ธนเดช แว่นสุขศรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
665 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัฐภูมิ หาญกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
666 132 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายไกรวิชญ์ บุญเรือง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
667 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอตินันท์ สุวรรณแสง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
668 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทิวัส นาวัลย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
669 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ พรมตาแก้ว สา ใหญ่
670 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา ปาแจ้ สันติสุขพิทยาคม กลาง
671 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูร กะรัตน์ ปัว ใหญ่
672 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.มาวิน ก๋าโต่ง น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
673 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอิทธิกร อ้นน้อย นาน้อย ใหญ่
674 133 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพล บัวอิ่น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
675 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกนกพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
676 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิธร นันทะฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
677 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปรียานันทร์ ธัญญะ สา ใหญ่
678 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเมธาวี ผาทอง ปัว ใหญ่
679 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกานต์ธิดา ธิมิตร บ่อเกลือ กลาง
680 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง ด.ญ.ธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
681 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย ใหญ่
682 134 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
683 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายภานุพงษ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
684 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัชพงศ์ คันทะมูล เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
685 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายฐิตินันท์ ซาวเจริญ สตรีศรีน่าน ใหญ่
686 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
687 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพิชญ์ มีเล้ ปัว ใหญ่
688 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนศักดิ์ กุลคง น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
689 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
690 135 วิ่ง 200 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
691 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
692 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
693 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
694 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพัชริฎา สุดสม บ้านหลวง เล็ก
695 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชลลดา ขอดแก้ว น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
696 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกนกอร กองทูล น่านนคร เล็ก
697 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
698 136 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนวลพรรณ คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง
699 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิวากร ผัดจันตา แม่จริม เล็ก
700 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนาธิป รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
701 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
702 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
703 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
704 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงศ์ ปัว ใหญ่
705 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
706 137 วิ่ง 200 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
707 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปนัดดา พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
708 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ชลธิชา สิงห์ทอง สา ใหญ่
709 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงลัดดา แปงอุด ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
710 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ ไชยบุญเรือง มัธยมป่ากลาง กลาง
711 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
712 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ณัฎฐธิดา คำแก้ว นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
713 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนลินทิพย์ ปาหล้า นาน้อย ใหญ่
714 138 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรณิชา พรายแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
715 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ก้อเกียรติ มุ่งหมายผล เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
716 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธิติ รัตนธนิยกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
717 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล บุรี สา ใหญ่
718 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุรักษ์ ณ น่าน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
719 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัทธพงศ์ ศิลป์ท้าว มัธยมป่ากลาง กลาง
720 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ภูมิพัฒน์ ศรีคำ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
721 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรายุ คำพรม นาน้อย ใหญ่
722 139 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนาธิป ยอดสาร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
723 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาว ภัทรวดี สุทธิพรม เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
724 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภานัน จันทร์ทอง สา ใหญ่
725 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
726 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภาคินี มีบุญ ปัว ใหญ่
727 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรพรรณ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
728 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่
729 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุธิมา นพรัตนบุญ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
730 140 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
731 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษกร จันอิน แม่จริม เล็ก
732 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย ธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
733 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ ศรีคำภา สตรีศรีน่าน ใหญ่
734 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวิชญ์ มาประสพ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
735 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
736 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนศักดิ์ กุลคง น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
737 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
738 141 วิ่ง 400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติภพ อินตะกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
739 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิยะพร วิทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
740 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
741 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวแสงดาว แซ่เฮ้อ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
742 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
743 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกวลิน เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
744 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
745 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมน สุโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
746 142 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐิติกาญจน์ ฐานะ ทุ่งช้าง กลาง
747 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
748 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
749 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทธ์ จันทุม สตรีศรีน่าน ใหญ่
750 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
751 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุทธิชาติ มหามิตร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
752 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพลเทพ จารุภคสันติ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
753 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวันต์ เที่ยงตรง นาน้อย ใหญ่
754 143 วิ่ง 400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
755 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมณีรัตน์ น้ำใจเกิดกุล ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
756 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยรัตน์ พรมไชยวงค์ แม่จริม เล็ก
757 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา หน่อน้อย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
758 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญธิดา หอมดอก ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
759 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาพัชร ยศอาลัย ปัว ใหญ่
760 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณิกา แซ่โซ้ง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
761 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวยุวพร แซ่เฮ้อ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
762 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปนัฐดา ฟ้ากลาง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
763 144 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตพร แซ่กือ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
764 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ คำหอม แม่จริม เล็ก
765 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรวัฒน์ มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
766 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชนนท์ ใจปิง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
767 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิษณุ ดีพาชู สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
768 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสรรพวิทย์ รัตนวงษ์ สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
769 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายบริพัฒน์ นันตา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
770 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเชิดชาย อารีรักษ์ สา ใหญ่
771 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
772 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายดนัยวิทธ์ นวลแปง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
773 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชินวัตร แซ่โซ้ง ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
774 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว มัธยมป่ากลาง กลาง
775 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิยุช หมื่นไธสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
776 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีปภร รวดเร็ว พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
777 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสุทธิชาติ มหามิตร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
778 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย ใหญ่
779 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
780 145 วิ่ง 1,500 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิรงค์ อินต๊ะนาม ทุ่งช้าง กลาง
781 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญภรณีนิภา จันต๊ะ สา ใหญ่
782 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.เขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
783 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.เนตรชนก อุดนัน สา ใหญ่
784 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ชลธิชา สิงห์ทอง สา ใหญ่
785 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
786 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิชญาภา จันทร์ตรี ปัว ใหญ่
787 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงผกามาศ คำพา ปัว ใหญ่
788 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเก้าสิริ ธีรสุนทรานันท์ ปัว ใหญ่
789 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
790 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐภัทร์ ขันชุมพู ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
791 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรภัทร์ มณีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
792 146 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศิรินาฏ จิณะไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
793 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธิติ รัตนธนิยกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
794 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพันธ์ปิติ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
795 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทิวัส นาวัลย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
796 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภนิวุฒิ นิลคง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
797 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ พรมตาแก้ว สา ใหญ่
798 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุภัทร คำสุหล้า สา ใหญ่
799 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภสันณ์ บัติปัน สา ใหญ่
800 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง สา ใหญ่
801 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูร กะรัตน์ ปัว ใหญ่
802 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ อินทำ ปัว ใหญ่
803 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุวิชญ์ คูจะนา ปัว ใหญ่
804 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณราช คำคง ปัว ใหญ่
805 147 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสาริน คำพับ ปัว ใหญ่
806 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลวรรณ หวั่นท๊อก สา ใหญ่
807 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภานัน จันทร์ทอง สา ใหญ่
808 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปรียานันทร์ ธัญญะ สา ใหญ่
809 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
810 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภาคินี มีบุญ ปัว ใหญ่
811 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
812 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
813 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเมธาวี ผาทอง ปัว ใหญ่
814 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
815 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
816 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธ์ ใจทิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
817 148 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุฑามาศ ทานันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
818 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ ศรีคำภา สตรีศรีน่าน ใหญ่
819 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายฐิตินันท์ ซาวเจริญ สตรีศรีน่าน ใหญ่
820 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แซ่ลี สตรีศรีน่าน ใหญ่
821 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐพงษ์ ธรรมวงค์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
822 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล หิรัญมณีกุล น่านนคร เล็ก
823 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ จันไชยยศ น่านนคร เล็ก
824 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิภาณ กุณพันธ์ น่านนคร เล็ก
825 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรวิทย์ ขัติยะ น่านนคร เล็ก
826 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายศิริศักดิ์ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
827 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติภพ อินตะกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
828 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
829 149 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอนุชา มีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
830 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
831 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิสรา ไชยและ ปัว ใหญ่
832 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
833 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
834 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
835 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรืองของ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
836 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา มังวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
837 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
838 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
839 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมน สุโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
840 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปนัฐดา ฟ้ากลาง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
841 150 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
842 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกรณ์ หาทรัพย์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
843 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุเดช ทะปิม สันติสุขพิทยาคม กลาง
844 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติชัย พองคำ สันติสุขพิทยาคม กลาง
845 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
846 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
847 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิริอรรถ สีกาวี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
848 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
849 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ ยะติ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
850 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
851 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายถิระวิทย์ นันทะน้อย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
852 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ กาตาคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
853 151 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพณัฐ เย็นใจมา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
854 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นาย วีรวัฒน์ มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
855 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีระ บุญวราเดชา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
856 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปราณนต์ บุญอิน สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
857 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพัทธ์ ทิพย์ธัญกุล สันติสุขพิทยาคม กลาง
858 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
859 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณภัทร ใจสุภาพ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
860 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัชชย เชียงทา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
861 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว มัธยมป่ากลาง กลาง
862 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ อินปา มัธยมป่ากลาง กลาง
863 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิยุช หมื่นไธสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
864 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจีรภัทร สิทธิโน นาน้อย ใหญ่
865 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปิยะวัฒน์ แท่งทอง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
866 201 วิ่ง 5,000 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ แซ่โซ้ง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
867 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรณัฐ สนนา ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
868 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
869 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฎฐกิตติ์ อินปา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
870 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวีวัฒน์ สมบัติปัน สา ใหญ่
871 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุภวัฒน์ ฮังคำ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
872 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิจ โนพรวน ปัว ใหญ่
873 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพล ไชยวงค์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
874 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติภพ คำแคว่น น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
875 202/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
876 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
877 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายก้องเกียรติ คำหล่อ แม่จริม เล็ก
878 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช มากผล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
879 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายวรรธณะสิน มาลา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
880 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายฤทธิศักดิ์ อุปถัมภ์ สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
881 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
882 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายถิรคุณ พันธุ์พืช สตรีศรีน่าน ใหญ่
883 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร คำพันธ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
884 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายนันทภพ โทปุรินทร์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
885 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริรัตน์ ปัว ใหญ่
886 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายพัชรพงษ์ กองทันตา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
887 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายจิรสิน ธรรมศิริ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
888 202/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
889 203/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราพัชร อรุณกาญจน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
890 203/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.มณีรัตน์ กันนิกา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
891 203/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.บุษรินทร์ จิตรชื่น สา ใหญ่
892 203/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรรัตน์ ไตรจินดา ปัว ใหญ่
893 203/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ณิธิชา ขันกา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
894 203/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภรัตน์ พลอยเลิศ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
895 203/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปรียานันทร์ ธัญญะ สา ใหญ่
896 203/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
897 203/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง ด.ญ.ธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
898 203/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงภัทธา สุทธาวาส นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
899 203/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
900 203/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง น.ส.อนุธิดา ปิงเมือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
901 203/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันทร์ มะโนชัย สา ใหญ่
902 203/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเบญจพร อภัยรุณ ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
903 203/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิมลสิริ ขุลิลัง ปัว ใหญ่
904 203/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
905 204/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิรัญญา หมื่นทัศน์ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
906 204/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนิชารี ยอดยา แม่จริม เล็ก
907 204/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรางคนา วิวัฒนาวิไล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
908 204/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวญาณิศา มังกิตต๊ะ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
909 204/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาว มนัสนันท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
910 204/1 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิภาวี คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง
911 204/2 พุ่งแหลน ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิยธิดา กันจรรยา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
912 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุดารัตน์ แซ่เติน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
913 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกิติยา เกตุ้ย แม่จริม เล็ก
914 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเบญญาภา ธิบัติ เมืองแงง เล็กพิเศษ
915 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
916 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง น.ส.ปุณยวีร์ แซ่เฮ้อ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
917 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสร เพ็งพล สา ใหญ่
918 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเอวิตรา สมฤทธิ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
919 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญ์ศิริ จักรอำกร สตรีศรีน่าน ใหญ่
920 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาลักษณ์ ชาววงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
921 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปนัดดา ชาวแพร่ ปัว ใหญ่
922 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมลวรรณ ป้านทอง บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
923 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุลธิดา วุฒิมาลัย น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
924 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
925 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวลักษณ์ สิทธิโน นาน้อย ใหญ่
926 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
927 204/2 พุ่งแหลน เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาภัค เรืองฤทธิ์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
928 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณทกานต์ แก้วใส แม่จริม เล็ก
929 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนันทิชา มากมาย เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
930 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนฤมล ใจปิง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
931 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.พรประภา ธรรมราช สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
932 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญจิรา ไชยแก้ว สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
933 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภูสกานต์ มุ่งรวยกลาง สันติสุขพิทยาคม กลาง
934 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจตุพร หาวิรส สตรีศรีน่าน ใหญ่
935 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเบญญาภา ติ๊บปะละวงศ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
936 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกวิสรา โพธิ์ชัย ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
937 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธารทิพย์ ทับทวี พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
938 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริฉัตร สัจจา บ้านหลวง เล็ก
939 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวนัสนันท์ ปันอิน บ่อเกลือ กลาง
940 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ปาคำ น่านนคร เล็ก
941 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชากร วิชายะ นาน้อย ใหญ่
942 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงสุพิชญา ก่อเกิด ทุ่งช้าง กลาง
943 205 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอภิญญา แสงประโคน ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
944 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฐมพร ธรรมรักษา แม่จริม เล็ก
945 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรกุญ พรมี แม่จริม เล็ก
946 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธิติพงษ์ พลจรัสโรจน์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
947 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธิติ รัตนธนิยกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
948 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปภังกร คราประยูร หนองบัวพิทยาคม เล็กพิเศษ
949 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธัชพล พันแพง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
950 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกร อุ่นถิ่น สันติสุขพิทยาคม กลาง
951 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุรักษ์ ณ น่าน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
952 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวิชญ์ เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
953 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชนะพงษ์ มงมาต บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
954 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ภูวพัชร์ ป้อมเกิด น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
955 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ภูมิพัฒน์ ศรีคำ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
956 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวิชญ์ เมืองปัญญา นาน้อย ใหญ่
957 206 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัชภูมิ จิตมะโน ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
958 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทรลดา แก้วโก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
959 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกนกพร สอนนนฐี แม่จริม เล็ก
960 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศศิธร นันทะฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
961 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปรียานันทร์ ธัญญะ สา ใหญ่
962 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมนทการต์ มูลชมพู สตรีศรีน่าน ใหญ่
963 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกศกนก ทองวิลา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
964 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงปนัดดา หวังกลาง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
965 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
966 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเมธาวี ผาทอง ปัว ใหญ่
967 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง เล็ก
968 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัทธรินทร์ ยะแสง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
969 207 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรปรียา เปาป่า ทุ่งช้าง กลาง
970 208 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายภานุพงษ์ ระขะไพ แม่จริม เล็ก
971 208 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายโชคพิพัทธ์ รองศักดิ์ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
972 208 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
973 208 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสพลดนัย ปรารมภ์ หนองบัวพิทยาคม เล็กพิเศษ
974 208 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร ราชวัง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
975 208 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเกื้อกูล คำพิโร สา ใหญ่
976 208 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายญาณวัฒน์ หิมมะวัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
977 208 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แซ่ลี สตรีศรีน่าน ใหญ่
978 208 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูพิงค์ ขันทะสอน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
979 208 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฎา รกไพร มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
980 208 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชโยดม สุวรรณา ปัว ใหญ่
981 208 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายคฑาวุธ คำพู บ้านหลวง เล็ก
982 208 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิพล พิศจาร น่านปัญญานุกูล เล็ก
983 208 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภชัย ครุฑจับนาค น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
984 208 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
985 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
986 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง น.ส.สุรินทร์ โนจันทร์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
987 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศิริรัตน์ เมืองเล็น สันติสุขพิทยาคม กลาง
988 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
989 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพกานต์ แสนศิริ บ้านหลวง เล็ก
990 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกานต์ธิดา ธิมิตร บ่อเกลือ กลาง
991 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญฑริกา สายยะ น่านนคร เล็ก
992 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
993 209 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชัญชา แปงคำใส ทุ่งช้าง กลาง
994 210 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิชัยยุทธ สุถา แม่จริม เล็ก
995 210 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
996 210 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนพวิทย์ กุหลาบศรี หนองบัวพิทยาคม เล็กพิเศษ
997 210 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐนนท์ พิญญกิจ สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
998 210 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายฐิติศักดิ์ หอมป้อง สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
999 210 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แสนยอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
1000 210 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงศ์ ปัว ใหญ่
1001 210 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรรณุวัตร จุนจริง บ้านหลวง เล็ก
1002 210 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
1003 210 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจาตุรงค์ แซ่เล้า นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1004 210 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1005 210 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวัชรพันธ์ เพ็ชรแก้ว ทุ่งช้าง กลาง
1006 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนฤมล ใจปิง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1007 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทอฝัน อภัยรุณ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1008 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1009 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชยุตรา ชวาเขต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1010 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญารินทร์ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1011 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราพัชร อรุณกาญจน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1012 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภูสกานต์ มุ่งรวยกลาง สันติสุขพิทยาคม กลาง
1013 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงญาณิศา เครือแก้ว สันติสุขพิทยาคม กลาง
1014 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปพัชญา แก้วสีขาว สันติสุขพิทยาคม กลาง
1015 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปณัฎฎา ประมนต์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1016 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรณิชา พรมคำอ้าย สันติสุขพิทยาคม กลาง
1017 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัศมีพรรณ มหาวงศนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1018 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราพร วงศ์สิทธิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1019 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนพร แคว้งอินทร์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1020 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเบญญาภา แยมสัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
1021 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐวิภา เกี๋ยนคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1022 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1023 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัชรวดี เจดีย์ปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1024 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเบญญาภา ติ๊บปะละวงศ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1025 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเบญจวรรณ อุทุมพร พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1026 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญณดา รวดเร็ว พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1027 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอาทิตยา สายน้ำ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1028 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยาวุธ พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1029 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปาริฉัตร สัจจา บ้านหลวง เล็ก
1030 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทิพรดา อายุยืน บ้านหลวง เล็ก
1031 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศุภัชญา เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
1032 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธัญสินี พอใจ บ้านหลวง เล็ก
1033 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปริญญา อิ่นแก้ว น่านนคร เล็ก
1034 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรปรียา ปิงทะวัง น่านนคร เล็ก
1035 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งชาดา แก้วกันทา น่านนคร เล็ก
1036 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ณิธิชา ขันกา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1037 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ณัฎฐธิดา คำแก้ว นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1038 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ขนิษฐา แดงตา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1039 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ขวัญหทัย เตจ๊ะ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1040 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศิวพร เข็มแก้ว นาน้อย ใหญ่
1041 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนลินทิพย์ ปานล้า นาน้อย ใหญ่
1042 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชากร วิชายะ นาน้อย ใหญ่
1043 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงประภาศิริ เหล่าบัวบาน นาน้อย ใหญ่
1044 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จันทร์คำเรือง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1045 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิชญาพร สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1046 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอภิญญา แสงประโคน ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1047 211 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิชญาดา สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1048 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรกุญ พรมี แม่จริม เล็ก
1049 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฐมพร ธรรมรักษา แม่จริม เล็ก
1050 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ โสมงคล แม่จริม เล็ก
1051 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิเชฐ แก้วกวย แม่จริม เล็ก
1052 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายฉัตรชัย พรมเกษา แม่จริม เล็ก
1053 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธิติ รัตนธนิยกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1054 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุทิวัส นาวัลย์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1055 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพเกล้า สิงธนะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1056 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภนิวุฒิ นิลคง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1057 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายครองตระกูล จำปา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1058 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล บุรี สา ใหญ่
1059 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร์ ดอนแสง สา ใหญ่
1060 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัชรินทร์ สุขทวี สา ใหญ่
1061 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ พรมตาแก้ว สา ใหญ่
1062 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติพิชย์ บุญยรัตพันธุ์ สา ใหญ่
1063 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง สา ใหญ่
1064 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา สันติสุขพิทยาคม กลาง
1065 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐเศรษฐ์ สิทธิคำฟู สันติสุขพิทยาคม กลาง
1066 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกร อุ่นถิ่น สันติสุขพิทยาคม กลาง
1067 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา ปาแจ้ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1068 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัศวิน แนบทอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
1069 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤต วินิจฉัยกุล สตรีศรีน่าน ใหญ่
1070 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิตติพัฒน์ จันปันเมือง สตรีศรีน่าน ใหญ่
1071 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิวัชร์ ขันธวิจารยณ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1072 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรปรัชญ์ ลำน้อย สตรีศรีน่าน ใหญ่
1073 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุรักษ์ ณ น่าน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1074 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพนิชพล แข็งขัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1075 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฏิภาณ ยะปัญญา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1076 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุวิจักษณ์ แก้วหล้า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1077 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสรยุทธ ศรีใจวงศ์ บ้านหลวง เล็ก
1078 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยลโชค คำพาลา บ้านหลวง เล็ก
1079 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงศกร เขียวดี บ้านหลวง เล็ก
1080 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกอบกานต์ อายุยืน บ้านหลวง เล็ก
1081 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ยุทธการ เขมโสภาวัฒน์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1082 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.สรวิศ สมภารวงค์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1083 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.กิตติพล มะโนปีน น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1084 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ภูวพัชร์ ป้อมเกิด น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1085 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.มาวิน ก๋าโต่ง น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1086 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ตะวัน พระกะวาว นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1087 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ภูมิพัฒน์ ศรีคำ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1088 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ภูวเดช ศรท้วม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1089 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.รัฐภูมิ ชัยชนะโสภา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1090 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติภพ ใจฟอง นาน้อย ใหญ่
1091 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกรวิชญ์ เมืองปัญญา นาน้อย ใหญ่
1092 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอิทธิกร อ้นน้อย นาน้อย ใหญ่
1093 212 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิรายุ คำพรม นาน้อย ใหญ่
1094 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนุจิรา แซ่ท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1095 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชาภัทร ท้าวธนกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1096 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรปวีณ์ กาญจนเรืองวัฒน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1097 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงประภาสิริ มีบุญ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1098 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิมพกานต์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1099 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิมลมณี รุ่งจิรสวัสดิ์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1100 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย ใหญ่
1101 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย ใหญ่
1102 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่
1103 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุชานันท์ ไคร้มูล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1104 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุภาวดี ต้นตุ้ย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1105 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1106 213 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุจิรา คำวัง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1107 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก
1108 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเศฎฐวุฒิ สุทธโลก แม่จริม เล็ก
1109 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชโยม ปักษากนก แม่จริม เล็ก
1110 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย อัมรินทร์ ธิเขียว เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1111 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย สุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1112 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย ธนพงษ์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1113 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย วีรวัฒน์ มาละโส เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1114 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสหรัถ กุยแก้ว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1115 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายศุภวิชญ์ คำวงค์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1116 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ สุต๋า เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1117 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเกื้อกูล คำพิโร สา ใหญ่
1118 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชลธี ปิจดี สา ใหญ่
1119 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกร จันต๊ะมา สา ใหญ่
1120 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชลธร ปิจดี สา ใหญ่
1121 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวิศิษฏ์ ปะละวัน สา ใหญ่
1122 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวิศิษฏ์ ปะละวัน สา ใหญ่
1123 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัฐพล อุทธิยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1124 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพนม แซ่ลิ้ม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1125 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูพิงค์ ขันทะสอน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1126 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนูญ ลำนัย ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1127 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายไตรรัตน์ ตาลตา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1128 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรเดช ปัญบุญมา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1129 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ แซ่ลี มัธยมป่ากลาง กลาง
1130 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธานิน ชมภูเจริญกิจ มัธยมป่ากลาง กลาง
1131 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนดล เดชรัชยา มัธยมป่ากลาง กลาง
1132 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติภพ คำแคว่น น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1133 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรณัฐ แซ่ว่าง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1134 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สถาพรจิต น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1135 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัชพล หิรัญมณีกุล น่านนคร เล็ก
1136 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรวิทย์ ขัติยะ น่านนคร เล็ก
1137 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัชพล นันธนะวิบูลย์ น่านนคร เล็ก
1138 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรพัฒน์ เพชรมาศศรี น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1139 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวิชญ์ โกนโกสพ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1140 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเศรษฐา ถาวรจันทร์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1141 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธภูมิ ปาปะเต น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1142 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเทพรังสรรค์ อองดา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1143 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1144 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ อินเสาร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1145 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
1146 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศธร กองสอน นาน้อย ใหญ่
1147 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกฤต เที่ยงตรง นาน้อย ใหญ่
1148 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกวิน ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1149 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1150 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธีรศักดิ์ ปะทิ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1151 214 วิ่งผลัด 3x800 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษณบดินทร์ นาคสุวรรณ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1152 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานิกา กำธรธีระวัฒน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1153 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวทักษพร ท้าวบุญญาภินิกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1154 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชานาถ อุ่นใจ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1155 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภคพร แก้วศรีขาว สันติสุขพิทยาคม กลาง
1156 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัสรดา ทะปิม สันติสุขพิทยาคม กลาง
1157 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฎฐณิชา เผ่าต๊ะใจ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1158 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงจุฑามาศ มหาราช ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1159 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐณิชา ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1160 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววราภรณ์ มีมะโน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1161 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรกานต์ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1162 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรพรรณ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1163 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญธิดา หอมดอก ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1164 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
1165 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
1166 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาพัชร ยศอาลัย ปัว ใหญ่
1167 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
1168 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนฤภร ท้าวคาม น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1169 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญารัตน์ พงศาวิภารัตน์ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1170 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรรณิกา แซ่โซ้ง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1171 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชริยา ตาแปง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1172 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเสาวลักษณ์ สิทธิโน นาน้อย ใหญ่
1173 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชุติมา กาวินคำ นาน้อย ใหญ่
1174 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัณณิตา นาน้อย ใหญ่
1175 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวยุวพร แซ่เฮ้อ นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1176 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิภาวี แซ่ย่าง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1177 215 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภาพร มีดีกุล นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1178 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ น้ำตอง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1179 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัตร ทองสุข ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1180 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกีรติ วันเพ็ญ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1181 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฏิวัติ โยเฮือง ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1182 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอดุลวิทย์ เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1183 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวัฒน์ คำหอม แม่จริม เล็ก
1184 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพชรพล ราชดุษฎี แม่จริม เล็ก
1185 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรดนัย ธนันไชย แม่จริม เล็ก
1186 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนภูมิ กายา แม่จริม เล็ก
1187 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐชนนท์ ใจปิง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1188 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปภาวิชญ์ ชูเสือหึง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1189 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช มากผล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1190 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชนะชล สีนวล สา ใหญ่
1191 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกวิน ต่างใจ สา ใหญ่
1192 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเชิดชาย อารีรักษ์ สา ใหญ่
1193 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสมคิด แซ่โซ้ง สันติสุขพิทยาคม กลาง
1194 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชิติพัทธ์ ทิพย์ธัญกุล สันติสุขพิทยาคม กลาง
1195 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติชัย พองคำ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1196 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณภัทร ใจสุภาพ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1197 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัชชยะ เชียงทา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1198 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิพล กอกทองคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1199 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร อุดเงิน ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1200 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชาติ อินถา ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1201 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิริภพ รักสัตย์ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1202 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิวัฒน์ มาลีศรีไสว มัธยมป่ากลาง กลาง
1203 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสรัล พรคุณวิวัฒน์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1204 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภัทร นิธิโชติยานันท์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1205 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิยุช หมื่นไธสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1206 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชาญชิต วังแสง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1207 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธีปภร รวดเร็ว พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1208 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพลเทพ จารุภคสันติ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1209 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกพจน์ แซ่เฮ้อ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1210 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภูวิพัฒน์ สุมทุม น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1211 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิรภัทร น้ำลัด น่านนคร เล็ก
1212 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนภัทร อินต๊ะวิชา น่านนคร เล็ก
1213 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ ศรีริน น่านนคร เล็ก
1214 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนภัทร ระแวง นาน้อย ใหญ่
1215 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายโชคชัย เรืองสูงเนิน นาน้อย ใหญ่
1216 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปรุฬห์ ขัมภรัตน์ นาน้อย ใหญ่
1217 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปิยะวัฒน์ แท่งทอง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1218 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายตรัณ แซ่โซ้ง นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1219 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภัทรพล ไชยมงคล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1220 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1221 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1222 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ คำเรือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1223 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพันธ์ ศรีมีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1224 216 วิ่งผลัด 3x800 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1225 217/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวินทกร คำแปงตัน แม่จริม เล็ก
1226 217/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเจษฎา เมืองแก่น เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1227 217/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.วีรวัฒ์ ลัมวุฒิ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1228 217/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร์ ดอนแสง สา ใหญ่
1229 217/1 กระโดดสูง ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ภูมิพัฒน์ ศรีคำ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1230 217/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวิศวะ ก้อวงค์ แม่จริม เล็ก
1231 217/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิฆเนศ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1232 217/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภาณุพงศ์ หนองแก้ว สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1233 217/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธนากร เชิดฉาย สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1234 217/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกวีวัฒน์ สมบัติปัน สา ใหญ่
1235 217/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวิชญ์พล บุญตัน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1236 217/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกิจ โนพรวน ปัว ใหญ่
1237 217/2 กระโดดสูง ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1238 217/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1239 217/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายขรรค์ชัย หิปินะ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1240 217/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายนรากรณ์ พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1241 217/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายถิรคุณ พันธุ์พืช สตรีศรีน่าน ใหญ่
1242 217/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1243 217/3 กระโดดสูง เกิน 16 ปี ชาย นายจักรกริช หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1244 217/3 กระโดดไกล เกิน 16 ปี ชาย นายณภัทร สายนาค นาน้อย ใหญ่
1245 218 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศักดิ์นฤน ขามธาตุ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1246 218 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายฉัตรชัย พรมเกษา แม่จริม เล็ก
1247 218 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพันธ์ปิติ หน่อท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1248 218 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.วีรวัฒ์ ลัมวุฒ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1249 218 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร์ ดอนแสง สา ใหญ่
1250 218 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา สันติสุขพิทยาคม กลาง
1251 218 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจิตติพัฒน์ จันปันเมือง สตรีศรีน่าน ใหญ่
1252 218 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุวิจักษณ์ แก้วหล้า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1253 218 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอลงกรณ์ กลิ่นจันทร์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1254 218 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายราเมศร์ บุตรน้ำเพชร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1255 218 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา จุลคีรี บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1256 218 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.วรเมธ เมืองทอง นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1257 218 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรภัทร์ เหลาเพียร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1258 218 กระโดดไกล ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวัชรกันต์ ยอดคำตัน ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1259 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปวริศร เสารางทอย ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1260 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสิรภัทร อินตา แม่จริม เล็ก
1261 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชาย ชนิสร ปันติ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1262 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายมนัญชัย ศิลปศาสตร์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1263 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนภัสฎา ดีบุญมา สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
1264 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณิศร เต็มต้น สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1265 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติพงษ์ ฝากกาย สา ใหญ่
1266 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนริศ ขอดแก้ว สันติสุขพิทยาคม กลาง
1267 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายบูรพา บุญพูล สตรีศรีน่าน ใหญ่
1268 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนาธิป ทองนะคัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1269 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายดำรงรักษ์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1270 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิสิทธิ์ ขันหลวง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1271 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวชิรวิทย์ ภาโท ปัว ใหญ่
1272 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐวุฒิ คำกองจันทร์ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1273 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ธนเดช แว่นสุขศรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1274 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายจตุรภัทร ฆ้องเดช ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1275 219 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสันติภาพ หมื่นจิตร ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1276 220/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิรัญญา หมื่นทัศน์ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1277 220/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาว ธมลพรรณ ทิศหน่อ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1278 220/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุรางคนา วิวัฒนาวิไล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1279 220/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง น.ส.รุ่งทิวา ตามปัญญา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1280 220/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตนากร ตาขัน สา ใหญ่
1281 220/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงอ้อมทิพย์ ปันทองมา สันติสุขพิทยาคม กลาง
1282 220/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชญานันท์ ไชยโนฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1283 220/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิชญาพร โสดานาฎ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1284 220/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญส่ง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1285 220/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวหทัยกานต์ อนุจร ปัว ใหญ่
1286 220/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวญาณิศา มังกิตต๊ะ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1287 220/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาว มนัสนันท์ จักทร นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1288 220/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิลาวรรณ คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง
1289 220/1 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงคณิตา ฤทธิ์วิไล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1290 220/2 ขว้างจักร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิยธิดา กันจรรยา บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1291 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุดารัตน์ แซ่เติน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1292 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกิติยา เกตุ้ย แม่จริม เล็ก
1293 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณิชนันท์ ปะทิ เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1294 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชนิกภรณ์ สุทธการ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1295 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง น.ส.ฐานมาศ ปิงเมือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1296 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุภัสสร เพ็งพล สา ใหญ่
1297 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเอวิตรา สมฤทธิ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1298 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวฐานมาศ ปะละสี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1299 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชาวดี ปาจะโชติ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ เล็กพิเศษ
1300 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐวรรณ พ่วงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1301 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุลธิดา วุฒิมาลัย น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1302 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธิดา คำอ้าย น่านนคร เล็ก
1303 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1304 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภาพร ถวัลย์วงศ์ทวี นาน้อย ใหญ่
1305 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิตรานันท์ สิงคะปะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1306 220/2 ขว้างจักร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาภัค เรืองฤทธิ์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1307 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงนฤมล ใจปิง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1308 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงทอฝัน อภัยรุณ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1309 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะทิพย์ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1310 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชยุตรา ชวาเขต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1311 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงกัญญารินทร์ อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1312 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราพัชร อรุณกาญจน์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1313 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวชิรญาณ์ พรมสาย สตรีศรีน่าน ใหญ่
1314 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเบญญาภา แยมสัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
1315 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงรัศมีพรรณ มหาวงศนันท์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1316 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทราพร วงศ์สิทธิ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1317 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัชรวดี เจดีย์ปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1318 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิราภัทร คำใบ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1319 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐวิภา เกี๋ยนคำ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1320 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเบญญาภา ติ๊บปะละวงศ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1321 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ณิธิชา ขันกา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1322 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ณัฎฐธิดา คำแก้ว นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1323 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ขนิษฐา แดงตา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1324 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ขวัญหทัย เตจ๊ะ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1325 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงมณปรีญา นัยติ๊บ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1326 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงธนพร บุตรวัง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1327 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญฺงวิชญาดา สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1328 221 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จันทร์คำเรือง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1329 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชีวานนท์ แก้วใส แม่จริม เล็ก
1330 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชาย พีรณัฐ ขอดเตชะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1331 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิตติพัฒน์ ปะมายะยัง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1332 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายสหรัถ กุยแก้ว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1333 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายศิรชัช อินทำ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1334 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนพรัตน์ สุต๋า เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1335 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเกื้อกูล คำพิโร สา ใหญ่
1336 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ ปันทะนะ สา ใหญ่
1337 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชลธร ปิจดี สา ใหญ่
1338 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวิศิษฏ์ ปะละวัน สา ใหญ่
1339 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกร จันต๊ะมา สา ใหญ่
1340 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายญาณวัฒน์ หิมมะวัน สันติสุขพิทยาคม กลาง
1341 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายก่อกุศล พรมปันหลัด สันติสุขพิทยาคม กลาง
1342 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัคพล ชมภูทิพย์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1343 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนวมินต์ อิ่นมะโน สันติสุขพิทยาคม กลาง
1344 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร กันเสน สันติสุขพิทยาคม กลาง
1345 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอติวิชญ์ หงษ์จันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1346 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอติวิชญ์ สายปัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1347 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวิชญ์ มาประสพ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1348 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤตเมธ ปากูล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1349 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจษฎา รกไพร มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1350 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศกร ทาแปง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1351 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอิทธิพล ครองพิลาสินี มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1352 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรสิทธิ ธงหิมะ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1353 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพศ อิทธิพลปัญญา มัธยมป่ากลาง กลาง
1354 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรทัต พงศ์ยังประเสริฐ มัธยมป่ากลาง กลาง
1355 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรเดช แซ่ท้าว มัธยมป่ากลาง กลาง
1356 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนภปฎล แซ่ว่าง มัธยมป่ากลาง กลาง
1357 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชัยสกุล แก้วใหม่ บ้านหลวง เล็ก
1358 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนรินทร์ สุขขา บ้านหลวง เล็ก
1359 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภูธเนธ ไชยยง บ้านหลวง เล็ก
1360 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพิพัฒนพงศ์ หมอป่า บ้านหลวง เล็ก
1361 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร พิศจาร น่านปัญญานุกูล เล็ก
1362 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิพล พิศจาร น่านปัญญานุกูล เล็ก
1363 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอนุพงษ์ คันทะมูล น่านปัญญานุกูล เล็ก
1364 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธีรยุทธ แซ่ผ่าน น่านปัญญานุกูล เล็ก
1365 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภชัย ครุฑจับนาค น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1366 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนศักดิ์ กุลคง น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1367 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยุทธภูมิ ปาปะเต น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1368 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวิชญ์ โกนโกสพ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1369 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเศรษฐา ถาวรจันทร์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1370 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวรโชติ บุญอินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1371 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสถาพร ชุ่มวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1372 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัครพนธ์ ยะชุ่ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1373 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเตโชดม เสนนะ นาน้อย ใหญ่
1374 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายจิรเดช จันทร์น้ำสระ นาน้อย ใหญ่
1375 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพงศธร กองสอน นาน้อย ใหญ่
1376 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมงคล ธนูเพชร นาน้อย ใหญ่
1377 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์มณี ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1378 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายอนุพงษ์ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1379 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพีระพัฒน์ ไฝ่แจ้คำมูล ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1380 222 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุภัทรชัย ต๊ะนา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1381 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธัญชนก มั่นปาน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1382 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินทภู เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1383 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชัชรินทร ชราชิต เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1384 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงศิครินทร์ ศรีเทพธำรงค์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1385 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนุจิรา แซ่ท้าว เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1386 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกมลวรรณ หวั่นท๊อก สา ใหญ่
1387 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่
1388 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภานัน จันทร์ทอง สา ใหญ่
1389 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปรียานันทร์ ธัญญะ สา ใหญ่
1390 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจีรนันท์ เฟือยคำ สา ใหญ่
1391 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงธนภรณ์ ดวงเตจะ สา ใหญ่
1392 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจิรัชญา กรรศิริ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1393 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1394 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุภัสสรา จารุวรพงษ์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1395 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัลยรัตน์ ก้อนพรหม สันติสุขพิทยาคม กลาง
1396 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัตนภรณ์ ลีลาเกษม สันติสุขพิทยาคม กลาง
1397 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงมนัสชนก เวชฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1398 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชญานิษฐ์ ขันกา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1399 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพินทุสร กระบิล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1400 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุพัฒฐิกา คำสิงห์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1401 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกันตยา คำเบ้า บ้านหลวง เล็ก
1402 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสิลิลทิพย์ ขอคำ บ้านหลวง เล็ก
1403 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกวิสรา ออมสิน บ้านหลวง เล็ก
1404 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวศุภจิรา มงคล บ้านหลวง เล็ก
1405 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกานต์ธิดา ธิมิตร บ่อเกลือ กลาง
1406 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอรพรรณ ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
1407 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปราถนา ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
1408 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเยาวนัส ใจปิง บ่อเกลือ กลาง
1409 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงบุษกร พนะสัน บ่อเกลือ กลาง
1410 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง ด.ญ.ศิวารยา งึ้มนันใจ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1411 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง ด.ญ.ธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1412 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาว บุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1413 223 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรัญชิดา อุ่นหน่อ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1414 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษกร จันอิน แม่จริม เล็ก
1415 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐวัตร มูลหล้า แม่จริม เล็ก
1416 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนพนธ์ พรมไชย์วงค์ แม่จริม เล็ก
1417 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชโยม ปักษากนก แม่จริม เล็ก
1418 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฐมพร ธรรมรักษา แม่จริม เล็ก
1419 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรกุญ พรมี แม่จริม เล็ก
1420 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพิเชฐ แก้วกวย แม่จริม เล็ก
1421 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายฉัตรชัย พรมเกษา แม่จริม เล็ก
1422 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนดล บุรี สา ใหญ่
1423 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธีรภัทร์ ดอนแสง สา ใหญ่
1424 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชัชรินทร์ สุขทวี สา ใหญ่
1425 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกิตติพิชย์ บุญยรัตพันธุ์ สา ใหญ่
1426 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชลสิทธิ์ นุชนาถ สา ใหญ่
1427 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรพัฒน์ คำแปง สา ใหญ่
1428 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอัศวิน แนบทอง สันติสุขพิทยาคม กลาง
1429 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวุฒิพงษ์ มะริลา สันติสุขพิทยาคม กลาง
1430 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปัญญา ปาแจ้ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1431 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภกร อุ่นถิ่น สันติสุขพิทยาคม กลาง
1432 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐเศรษฐ์ สิทธิคำฟู สันติสุขพิทยาคม กลาง
1433 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอภิวัชร์ ขันธวิจารยณ์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1434 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรปรัชญ์ ลำน้อย สตรีศรีน่าน ใหญ่
1435 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายกฤต วินิจฉัยกุล สตรีศรีน่าน ใหญ่
1436 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายอนุรักษ์ ณ น่าน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1437 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพนิชพล แข็งขัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1438 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายปฏิภาณ ยะปัญญา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1439 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุวิจักษณ์ แก้วหล้า ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1440 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายราเมศร์ บุตรน้ำเพชร์ มัธยมป่ากลาง กลาง
1441 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสิรวิชญ์ คุณศิรินันทกุล มัธยมป่ากลาง กลาง
1442 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชยานันท์ แซ่ลี มัธยมป่ากลาง กลาง
1443 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนัทธพงศ์ ศิลป์ท้าว มัธยมป่ากลาง กลาง
1444 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูร กะรัตน์ ปัว ใหญ่
1445 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ อินทำ ปัว ใหญ่
1446 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุวิชญ์ คูจะนา ปัว ใหญ่
1447 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณราช คำคง ปัว ใหญ่
1448 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสาริน คำพับ ปัว ใหญ่
1449 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ตะวัน พระกะวาว นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1450 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ภูมิพัฒน์ ศรีคำ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1451 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ภูวเดช ศรท้วม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1452 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.รัฐภูมิ ชัยชนะโสภา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1453 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชิษณุชา จาตุประยูร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1454 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพล บัวอิ่น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1455 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนาธิป ยอดสาร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1456 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรพงษ์ ลำน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1457 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชินวัฒน์ ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1458 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวระณัฐ กุณาลบ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1459 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัชภูมิ จิตมะโน ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1460 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชนะชัย เสหเวช ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1461 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐภูมิ โยธา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1462 224 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภณัฐ หมื่นคำเรือง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1463 225 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1464 225 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปิยะพร วิทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1465 225 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุชานาถ อุ่นใจ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1466 225 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงชนากานต์ รางแดง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1467 225 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกุลธิดา พิศจารย์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1468 225 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรรณพัสษา ใจจริม ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1469 225 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัญฉรา ดวงพันธุ์ ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1470 225 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพีรกานต์ ใจปิง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1471 225 วิ่งผลัด 4x100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงเกวลิน เชื้อหมอ บ้านหลวง เล็ก
1472 225 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1473 225 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอภัสชา เรืองของ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1474 225 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวมัลลิกา มังวงศ์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1475 225 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุทธิดา จันทร์แต้ม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1476 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิริยะพงศ์ กาบนันทา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1477 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนาธิป รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1478 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช มากผล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1479 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปภาวิชญ์ ชูเสือหึง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1480 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภณัฐ อินต๊ะเม้า เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1481 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภูรินทร์ ทิพย์บุญศรี สันติสุขพิทยาคม กลาง
1482 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกรณ์ หาทรัพย์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1483 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายภานุเดช ทะปิม สันติสุขพิทยาคม กลาง
1484 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวิทย์ บุญเทพ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1485 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติชัย พองคำ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1486 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษฎาพงษ์ คำนัน สตรีศรีน่าน ใหญ่
1487 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายจิราธิป อุดคำเที่ยง สตรีศรีน่าน ใหญ่
1488 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายปฐมพล ธรรมลังกา สตรีศรีน่าน ใหญ่
1489 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทธ์ จันทุม สตรีศรีน่าน ใหญ่
1490 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐพล ถาเมือง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1491 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายศิริอรรถ สีกาวี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1492 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนิพิฐพนธ์ หาดจันทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1493 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ ยะติ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1494 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ใจปิง มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1495 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนันทภพ โทปุรินทร์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1496 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวณัฐพงศ์ พิสุทธิศักดิ์สกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1497 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนชา สุวรรณสังข์ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1498 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพิพัฒนพงศ์ หมอป่า บ้านหลวง เล็ก
1499 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนากฤต ปาธิยะ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1500 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนกฤต เอื้อเฟื้อ นาน้อย ใหญ่
1501 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธนวันต์ เที่ยงตรง นาน้อย ใหญ่
1502 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิโชค ปันตา นาน้อย ใหญ่
1503 226 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศพล ฌานวัฒน์ นาน้อย ใหญ่
1504 227/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาณัฐ งึ้มนันใจ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1505 227/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอารีย์ยา ธิติพิทักษ์กุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1506 227/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวดิศรานันท์ ขันทนะ สา ใหญ่
1507 227/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภาคินี มีบุญ ปัว ใหญ่
1508 227/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสิริโฉม กาสอน บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1509 227/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธีราภรณ์ สุวรรณ น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1510 227/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวบุญรักษ์ คำอ้ายล้าน นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1511 227/1 เขย่งก้าวกระโดด ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1512 227/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสมพิชดา เทพกอม ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1513 227/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัฒนวดี ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1514 227/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง น.ส.สุรินทร์ทิพย์ โนจันทร์ สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1515 227/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันทร์ มะโนชัย สา ใหญ่
1516 227/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภัทราภรณ์ กะรัตน์ ปัว ใหญ่
1517 227/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐวรรณ พ่วงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1518 227/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชริยา ตาแปง น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1519 227/2 เขย่งก้าวกระโดด เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐธิดา หาญมนตรี นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1520 228 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงวิรากานต์ แซ่จ๋าว ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1521 228 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชณัฐธิดา เชื้อไชย เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1522 228 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.วราภรณ์ พรหมจินดา สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1523 228 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ฐิตา อภิชัยคำ สา ใหญ่
1524 228 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภคนันท์ รักดีแข ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1525 228 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอนุธิดา ทัพธานี มัธยมป่ากลาง กลาง
1526 228 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงปิยะดา แปงอุด พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1527 228 ขว้างจักร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณิชารีย์ สายอิ่นเเก้ว บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1528 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุรเชษฐ์ คำเขื่อน ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1529 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นาย พงศกร พงษ์เอี่ยม เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1530 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิชาติ ธิติมูล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1531 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤษกร ศิริกันไชย สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1532 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายศุภณัฐ คำหลอม สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1533 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายกิตติพันธุ์ พรมรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1534 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเกียรติกุล เจดีย์กัน สา ใหญ่
1535 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายทรงปราชญ์ บริรักษ์ตังกุล สตรีศรีน่าน ใหญ่
1536 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกฤติพงศ์ ปิ่นแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1537 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนัช อินเป็ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1538 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายมนตรี กอกัน ศรีนครน่าน เล็กพิเศษ
1539 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวัฒนา สารกา ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1540 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1541 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ ใจปิง มัธยมป่ากลาง กลาง
1542 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายจิรเดช สุดสม บ้านหลวง เล็ก
1543 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายณัฐวุฒิ งามทรง บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1544 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเทพรังสรรค์ อองดา นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1545 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายเจนวิทย์ เบญจรงค์ทวีสิน นาน้อย ใหญ่
1546 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายวันชาติ แซ่ท้าว นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ กลาง
1547 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายประดิพัทธ์ คำรังษี ทุ่งช้าง กลาง
1548 229/1 ทุ่มน้ำหนัก ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายเจษฎา จินะรักษ์ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1549 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายเกรียงไกร ธรรมสละ ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก เล็ก
1550 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธนภูมิ กายา แม่จริม เล็ก
1551 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายวีระพงษ์ รินฤทธิ์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1552 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายนิรุช คำเรือง สารธรรมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1553 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิพงษ์ มงคล สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
1554 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายอภิโชติ พิรักษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1555 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายพีรวัฒน์ ยาเจี้ยม สา ใหญ่
1556 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธนวัฒน์ ถันธุระ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1557 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายวโรดม ศรีทิพย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1558 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายโอ๊ต ดำรง ราชประชานุเคราะห์ 56 กลาง
1559 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพัทธ์ ดวงมะโน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เล็ก
1560 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายขจรศักดิ์ ก๋าทอง พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1561 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายนนทกร ใจน้อย พระธาตุพิทยาคม เล็กพิเศษ
1562 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธนดล นพทร บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1563 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายธีรภัทร มณีรัตน์ น่านนคร เล็ก
1564 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายทินภัทร วัดอุดม นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1565 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพร บุตรดา นาน้อย ใหญ่
1566 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐกิตติ์ ตะนะทิพย์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1567 229/2 ทุ่มน้ำหนัก เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐวุฒิ สีคำ ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1568 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ภรณีนิภา จันต๊ะ สา ใหญ่
1569 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.เขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
1570 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.เนตรชนก อุดนัน สา ใหญ่
1571 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.กัลยกร กองมงคล สา ใหญ่
1572 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ชลธิชา สิงห์ทอง สา ใหญ่
1573 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.บุษรินทร์ จิตรชื่น สา ใหญ่
1574 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงผกามาศ คำพา ปัว ใหญ่
1575 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
1576 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิชญาภา จันทร์ตรี ปัว ใหญ่
1577 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชญานิษฐ์ อินทะรังษี ปัว ใหญ่
1578 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเก้าสิริ ธีรสุนทรานันท์ ปัว ใหญ่
1579 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1580 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐภัทร์ ขันชุมพู ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1581 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงศิรินาฏ จิณะไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1582 230 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรณิชา พรายแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1583 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูร กะรัตน์ ปัว ใหญ่
1584 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ อินทำ ปัว ใหญ่
1585 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภานุวิชญ์ คูจะนา ปัว ใหญ่
1586 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณราช คำคง ปัว ใหญ่
1587 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสาริน คำพับ ปัว ใหญ่
1588 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชิษณุชา จาตุประยูร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1589 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนพล บัวอิ่น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1590 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธนาธิป ยอดสาร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1591 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายสุรพงษ์ ลำน้อย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1592 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชินวัฒน์ ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1593 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวระณัฐ กุณาลบ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1594 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรัชภูมิ จิตมะโน ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1595 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชนะชัย เสหเวช ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1596 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายณัฐภูมิ โยธา ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1597 231 วิ่งผลัดผสม ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายศุภณัฐ หมื่นคำเรือง ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1598 232 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาว สิรามล หัสเดช เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1599 232 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุวรรณา แซ่เฮ้อ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1600 232 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวญาณสิริ สมณะช้างเผือก สตรีศรีน่าน ใหญ่
1601 232 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงนีรนุช ไชยเลิศ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1602 232 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
1603 232 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่
1604 232 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุชานันท์ ไคร้มูล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1605 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายชโยม ปักษากนก แม่จริม เล็ก
1606 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายสุรศักดิ์ ทองเงิน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1607 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธนะชัย จำปา สารทิศพิทยาคม เล็กพิเศษ
1608 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐพงษ์ จันทะเนตร สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เล็กพิเศษ
1609 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชลธร ปิจดี สา ใหญ่
1610 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภัคพล ชมภูทิพย์ สันติสุขพิทยาคม กลาง
1611 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอัฐพล อุทธิยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1612 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภวัฒน์ แซ่ลี มัธยมป่ากลาง กลาง
1613 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่
1614 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายนนทวัฒน์ ภูมิสุวรรณ บ่อสวกวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1615 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายภานุวัฒน์ สถาพรจิต น่านประชาอุทิศ เล็กพิเศษ
1616 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัชพล นันธนะวิบูลย์ น่านนคร เล็ก
1617 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนกฤต เที่ยงตรง นาน้อย ใหญ่
1618 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธีรศักดิ์ ปะทิ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1619 233 วิ่ง 1,500 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติธัช วงศ์วาท ทุ่งช้าง กลาง
1620 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่
1621 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
1622 234 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1623 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐภูมิ วาสนา สา ใหญ่
1624 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณฐวรรธ เอี่ยมอุดม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ใหญ่
1625 235 วิ่ง 100 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายสิทธิกร ชุ่มเฟือย ตาลชุมพิทยาคม เล็ก
1626 236 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปริชาด ศรีสุข เมืองยมวิทยาคาร เล็กพิเศษ
1627 236 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง ด.ญ.ธนัชญา ฟูบินทร์ นาหมื่นพิทยาคม เล็ก
1628 236 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1629 237 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนันทวัฒน์ จันไชยยศ น่านนคร เล็ก
1630 237 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1631 237 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายปรวัฒน์ นอบนบ ทุ่งช้าง กลาง
1632 238 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.เขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
1633 238 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
1634 238 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชลิญญา ตั้งเจียมศรี ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1635 239 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพีรณัฐ พรมตาแก้ว สา ใหญ่
1636 239 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายเอื้ออังกูร กะรัตน์ ปัว ใหญ่
1637 239 วิ่ง 100 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายชินวัฒน์ ธรรมศิริ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1638 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอัทธยา ตาลตา ปัว ใหญ่
1639 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุปรียา เทพจันตา ปัว ใหญ่
1640 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภาคินี มีบุญ ปัว ใหญ่
1641 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวสุธาสินี ยะแสง ปัว ใหญ่
1642 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรวิภัทร ศิวานนท์ ปัว ใหญ่
1643 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกฤติยากร เพชรสุข นาน้อย ใหญ่
1644 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวอโรชา มูลสมบัติ นาน้อย ใหญ่
1645 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววรพินทุ์ แก้วโน นาน้อย ใหญ่
1646 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาววิริยาภรณ์ บุษราคัม นาน้อย ใหญ่
1647 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวธนัชชา คำเขื่อน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1648 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงณิชกานต์ ทะนิต๊ะ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1649 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธ์ ใจทิศ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1650 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวจุฑามาศ ทานันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1651 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวรุจิรา คำวัง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1652 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงสุชานันท์ ไคร้มูล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1653 240 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเจษฎาภรณ์ อนันท์ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1654 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายนพรัตน์ ศรีคำภา สตรีศรีน่าน ใหญ่
1655 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรวิชญ์ อินธิยา สตรีศรีน่าน ใหญ่
1656 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายศุภกร แซ่ลี สตรีศรีน่าน ใหญ่
1657 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายรัฐพงษ์ ธรรมวงค์ สตรีศรีน่าน ใหญ่
1658 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายชโยดม สุวรรณา ปัว ใหญ่
1659 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายธนดล จิตอารีย์ ปัว ใหญ่
1660 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายพีรภาส ต๊ะแก้ว ปัว ใหญ่
1661 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายยืนยง ยั่งยืนทวี ปัว ใหญ่
1662 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติพิชญ์ มีเล้ ปัว ใหญ่
1663 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายพงศ์พล สิงห์ไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1664 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายธีรศักดิ์ ปะทิ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1665 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย เด็กชายศิริศักดิ์ เชียงหนุ้น ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1666 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายกิตติภพ อินตะกัน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1667 241 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 16 ปี ชาย นายอภิรักษ์ อินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1668 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพรมพร ปัญญานะ สา ใหญ่
1669 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพัชรินทร์ สุขสวรรณ์ สา ใหญ่
1670 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวคันธารัตน์ ยศศรี สา ใหญ่
1671 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวนันทิชา ยาวิละ สา ใหญ่
1672 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวชวนันทร์ มะโนไชย สา ใหญ่
1673 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง เด็กหญิงรุ่งไพริน สมปานวัง สา ใหญ่
1674 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชกร อะทะจา ปัว ใหญ่
1675 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวณัฐชยา จิตบุญ ปัว ใหญ่
1676 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกัญญาพัชร ยศอาลัย ปัว ใหญ่
1677 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวกชพร อะทะจา ปัว ใหญ่
1678 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวพิชญาภา พรหมรักษ์ ปัว ใหญ่
1679 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปณิตา ปินไชย ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1680 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวภิรมน สุโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1681 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวเกสรา โนจิตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1682 242 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี หญิง นางสาวปนัฐดา ฟ้ากลาง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1683 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายธัญวิศิษฎ์ ธรรมยืนยง สา ใหญ่
1684 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายชัยวุฒิ ทะนันไชย สา ใหญ่
1685 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทกร ยาวิชัย สา ใหญ่
1686 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกวิน ต่างใจ สา ใหญ่
1687 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเชิดชาย อารีรักษ์ สา ใหญ่
1688 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายพีรธัช อินนะใจ สา ใหญ่
1689 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายกันต์ธีร์ หาญยุทธ ปัว ใหญ่
1690 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนวัตกร เหลารื่น ปัว ใหญ่
1691 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวีรภัทร ภานุวัฒนวงศ์ ปัว ใหญ่
1692 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริรัตน์ ปัว ใหญ่
1693 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายเอกมนตรี สง่าเนตร ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1694 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายวรเชษฐ์ ลีหกุล ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1695 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายอภิสิทธิ์ คำเรือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1696 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายยศกร มาตรพรหม ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1697 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายนนทพันธ์ ศรีมีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1698 243 วิ่งผลัด 4x400 เมตร เกิน 16 ปี ชาย นายณัฐดนัย นามนาเมือง ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1699 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ภรณีนิภา จันต๊ะ สา ใหญ่
1700 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ศรัญญา สมใจ สา ใหญ่
1701 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.เขมิกา มาระวัง สา ใหญ่
1702 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.เนตรชนก อุดนัน สา ใหญ่
1703 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง ด.ญ.ชลธิชา สิงห์ทอง สา ใหญ่
1704 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิดาภา จันขัน ปัว ใหญ่
1705 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงพิชญาภา จันทร์ตรี ปัว ใหญ่
1706 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงเก้าสิริ ธีรสุนทรานันท์ ปัว ใหญ่
1707 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงผกามาศ คำพา ปัว ใหญ่
1708 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงชญานิษฐ์ อินทะรังษี ปัว ใหญ่
1709 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงณัฐภัทร์ ขันชุมพู ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1710 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงจิรภัทร์ มณีบุญ ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1711 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภณิตา สุโข ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1712 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงอรณิชา พรายแก้ว ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1713 244 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี หญิง เด็กหญิงภัทรสุดา ธรรมสอน ท่าวังผาพิทยาคม ใหญ่
1714 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายยศพล อิ่นดำ เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1715 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายพรพิพัฒน์ คำลี เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1716 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายก้องเกียรติ มุ่งหมายผล เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1717 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายคณินทร์ แก้มสาน เมืองลีประชาสามัคคี เล็กพิเศษ
1718 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายธิติ รัตนธนิยกุล เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1719 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายนพเกล้า สิงธนะ เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1720 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายภนิวุฒิ นิลคง เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1721 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายครองตระกูล จำปา เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1722 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายวรพงษ์ สลีอ่อน เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1723 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย เด็กชายรวิสุต ซอระสี เชียงกลาง ประชาพัฒนา กลาง
1724 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.ยุทธการ เขมโสภาวัฒน์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1725 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.สรวิศ สมภารวงค์ น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1726 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.สถิตคุณ พุทธิแจ่ม น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1727 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.กรณ์กุล คำแสน น่านคริสเตียนศึกษา กลาง
1728 245 วิ่งผลัด 4x400 เมตร ไม่เกิน 14 ปี ชาย ด.ช.กิตติพล มะโนปีน น่านคริสเตียนศึกษา กลาง

กลับบนสุด

 มัธยมน่านเกมส์ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

พัฒนาระบบโดย : โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 0857066925 Facebook Line User Online
Today : 28 | Total : 84,258 | Online : 2